posledná úprava    30. Januára 2016

Už len pomenovanie „duchovná premena“ nám napovedá, že sa jedná o premenu týkajúcu sa duchovných záležitostí človeka.

Vývoj ľudskej spoločnosti išiel nevyrovnaným smerom len od určitej doby. Vedecko-technický pokrok (rozumový) predbehol vývoj vnútorný, citový (duchovný). V Božom stvorení má byť ale všetko v rovnováhe, ak nemá nastať disharmónia.

Keby ľudstvo kráčalo svojím vývojom v minulosti tak, že by materiálny pokrok kráčal ruka v ruke harmonicky s vývojom duchovným, nebola by vôbec potrebná žiadna duchovná premena, lebo ľudia by prirodzene boli takí, akými sa musia stať zrýchlene teraz, aby vôbec mohli ďalej existovať!

Vyrovnanosť je zreteľná dnes vo všetkých oblastiach, kde prostredníctvom svojich bytostí zasahuje príroda sama, ako aj v prírodných zákonoch poznateľných a tiež matematicky vyjadrených v rôznych vedách, či už vo fyzike, chémii, biológii, atď. O tom niet pochýb.

Nevyrovnanosť je zase tam, kde začal pôsobiť človek. Na chyby bolo pozemské ľudstvo upozorňované už starými prorokmi, samotným Synom Božím Ježišom, ako aj ním ohlasovaným Duchom Pravdy, Synom Človeka.


Ak sa k pobrežiu blíži hurikán, tak ľudia reagujú tým, že správu o blížiacom sa prírodnom živle ignorujú a len tak nečinne čakajú? Nie. Všetci sú samozrejme úradmi vyzývaní, nech sa na hurikán pripravia, aby utrpeli čo najmenej škôd a aby vôbec mohli prežiť. Ak je to nutné, organizuje sa aj evakuácia. A ľudia počúvajú a podľa toho aj konajú.

Ale podobne je to aj s celosvetovou očistnou búrkou, ktorá už prebieha na planéte Zem a ktorá ohlasuje Očistu Zeme, aby opäť dobro a láska zavládli na nej. Deje sa to len vo väčšom merítku a len k prospechu ľudstva.

Ak teda pred nutnou Očistou Zeme dostalo pozemské ľudstvo viaceré varovania a poučenia, že na prežitie nastávajúceho vyvrcholenia búrky Posledného Súdu je potrebná DUCHOVNÁ PREMENA človeka, prečo si aj v tomto nedajú ľudia povedať? Prečo v tomto nepočúvajú varovania zhora a nepripravia sa?

V súvislosti s Posledným súdom by chceli mať mnohí ľudia vo svojej pohodlnosti radšej kľud, a preto tvrdia, že sa stále len straší s tou Apokalypsou a Armagedonom. Správajú sa presne tak, ako sa aj v Biblii píše o dobe, keď sa budovala Noemova archa. Ľudia sa takisto pred potopou len zabávali a nechceli veriť. Naopak, hneď sa ozývajú hlasy, ktoré zľahčujú, alebo doslova popierajú vážnosť tohto prichádzajúceho a neodvratného diania na Zemi.

Sú to takí, ktorí nechcú, aby sa ľudia znepokojovali, nechcú, aby sa niečo zmenilo na doterajšom spôsobe života pozemského ľudstva.

Sú to takí, ktorým vyhovuje, že ľudia nevidia pravé príčiny dnešného pokriveného života plného násilia a vzájomného ohovárania a zloby.

Sú to v mnohých prípadoch takí, o ktorých hovoril už aj Syn Boží Ježiš: draví vlci v ovčích rúchach, ktorí do Kráľovstva Božieho nevchádzajú, a preto nechcú, aby doň vošli iní.

Posledná bašta a pevnosť, ktorej sa temno ešte stále tak pevne drží a ktorá sa pod zvyšujúcim tlakom Svetla zrejme zosype ako posledná, je bašta, za ktorou zatajuje temno skoro pred celým svetom zasľúbenie o prichádzajúcom Synovi Svetla, narodenom žene odetej Slnkom, ktorý má vládnuť v nastávajúcej Tisícročnej ríši mieru na Zemi. Je to príchod Sudcu v Poslednom súde, príchod Kráľa Tisícročnej ríše, ktorý ale nie je Ježišom.

Je to Syn Človeka, tretia osoba Trojjediného Boha, Duch Svätý – IMANUEL.

Keby sa ľudia snažili spoznať tú jednoduchosť Pravdy zo Svetla Božieho a otvorili by svoje spiace oči, zbadali by okamžite, kde sa ich na jednej strane niekto neustále pokúša nalákať a zviesť na širokú cestu vedúcu do zatratenia a na druhej strane kde sa im cez úzku bránu podáva pravý CHLIEB ŽIVOTA.

Tu na Zemi sme len akoby v dočasnom prenájme, akoby v škole. Náš pravý domov je ale inde, kam sa máme vrátiť už ako „vyučení“ a sebauvedomelí plnohodnotní duchovia. Duchovná premena človeka, spojená s poznaním a hlavne životom podľa Vôle Božej, ktorá sa prejavuje pôsobením dokonalých večných Božích zákonov, je tou Cestou, o ktorej už hovoril Syn Boží Ježiš a ktorá vedie každého ľudského ducha do večného Života – DOMOV.

 

Ako uskutočniť duchovnú premenu?

Aby človek prežil udalosti v ohlasovanom Poslednom Súde, čiže prípadne aj evakuáciu zo Zeme, je potrebné, aby jeho duch „ožil“. U každého normálneho človeka má rozum vykonávať to, čo chce duch ako jeho vlastná podstata, ako jeho vlastné „JA“, a nie naopak, aby duch spal a rozum sa stal pánom, čiže „capom záhradníkom“, ako sa to deje už celé tisícročia na Zemi.

Keďže po Očiste Zeme bude všetko nové podľa Božej Vôle, je potrebné, aby ľudia vedeli, čo to znamená žiť podľa tejto Vôle Božej. Niektorí nepoznajú vedome večné Božie zákony, a predsa žijú podľa nich. Ale takýchto je najmenej.

Väčšina ľudí potrebuje k duchovnej premene pomocné lano, ktoré vyvádza spiacich alebo poblúdených pútnikov z omylov a smeruje ich na Cestu Pravdy za Svetlom Božím.

Ja som také „lano“ potreboval, pretože bez neho by som sa určite stratil. Takto je aspoň šanca. To „pomocné lano“ som našiel v knihe „Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“. Neskôr som sa dostal ku knihám „Večné zákony-1,2,3“, ktoré prispeli k ďalšej etape premeny v mojom živote. Odrazu som potom dokázal bez nejakých väčších ťažkostí čítať aj Bibliu a Slovo Syna Božieho, začal som tomu aj rozumieť a našiel som v nej obrovské množstvo poučení, ktoré môžu aj dnešným moderným ľuďom pomôcť k ich duchovnej premene.

 

Táto webová stránka „duchovná premena“ je rozdelená na 4 časti.

Prvá časť uvádza Desatoro Božích prikázaní, ako nám boli zo Svetla poskytnuté. Keby ľudstvo žilo podľa týchto Božích doporučení, vyzeralo by to na Zemi úplne ináč. Napriek tomu nikdy nie je neskoro začať so svojou vnútornou premenou k lepšiemu, a je úplne jedno, či je človek materialista alebo veriaci akéhokoľvek vierovyznania.

druhej časti som rozviedol podrobnejšie niektoré témy vzhľadom na výroky v Biblii, ktoré sú aktuálne a veľmi poučné aj dnes.

tretej časti uvádzam rôzne úvahy, ktoré postupom času akoby na mňa „pršali“, týkajúce sa dneška ako doby, kedy aj podľa starých proroctiev má dôjsť na Zemi k vyúčtovaniu doterajšieho pôsobenia pozemského ľudstva.

To, že sa ľudstvo na Zemi doteraz nesprávalo podľa Božích pokynov, môže pri objektívnom pohľade na vec zbadať každý. Taký bude však aj účet, ktorý nám predloží Majiteľ planéty Zem zato, ako sme my, nájomníci, Jeho majetok počas dlhých tisícročí „zveľaďovali“.

Samozrejme, aj keď času je stále menej, každý človek má možnosť sa podľa svojej slobodnej vôle ešte rozhodnúť skoncovať so všetkým nepotrebným starým a začať kráčať po novej ceste ku Svetlu. Pomoc k tomu môže každý hľadajúci nájsť.

Vo štvrtej časti sú uvedené rôzne citáty a múdrosti od známych či neznámych autorov, ktoré tiež môžu dopomôcť ľuďom k tomu, aby ich vhodným spôsobom napomenuli, čo robia nesprávne a pomohli ich usmerniť na cestu do Života.

 

Čo sa týka úvah, ktoré na tejto stránke uvádzam, každá z nich vznikala v inom časovom období a keďže som ich ponechal v pôvodnom znení, dochádza tiež k tomu, že sa niektoré vety alebo slovné spojenia opakujú na viacerých miestach.

Zároveň chcem upozorniť, že úvahy sú výsledkom môjho osobného názoru na uvedenú problematiku, ktorý nikomu nevnucujem; naopak, ich zmyslom a účelom je to, aby každý hľadajúci prišiel k vlastnému presvedčeniu vlastným samostatným hľadaním a dôsledným skúmaním všetkého, čo k nemu prichádza.

 

Niektoré tieto úvahy sa budú možno zdať pre niekoho príliš tvrdé, ale treba si uvedomiť večnú pravdu, že LÁSKA NIE JE TO, ČO SA DRUHÉMU PÁČI, ALE TO, ČO MU PROSPIEVA.

 

Želám zo srdca všetkým veľa síl na prekonanie toho, čo na Ceste za Svetlom prekonať ešte musia.

Pokiaľ mi bude umožnené pôsobiť na zemi, budem sa snažiť viesť svoje kroky tak, aby som ďalším životom mohol naplniť zmysel nasledujúcich slov:

 

Som studená bystrina,

nepríjemná pre každého usínajúceho v šere temnôt;

som studená bystrina,

ovlažujúca suché pery a unavené oči pútnika,

kráčajúceho k Svetlu Pravdy.“

 

Jozef Potúček

 


dp@duchovnapremena.skstiahnite si Kniha "Cesta domov je ešte ďaleká"