Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Reinkarnácia v Biblii

Mnohí dnešní kresťania si myslia, že reinkarnácia, čiže to, že žijeme viackrát na Zemi, je výmysel. 

Keby si ale Bibliu poriadne bez ovplyvňovania prečítali, našli by v nej ukryté zmienky, ktoré priam dokazujú hľadajúcemu, že reinkarnácia predsa len existuje a že je to dokonca nutnosť, lebo inak by sa muselo konštatovať, že Boh stvoril stvorenie, v ktorom vládne nespravodlivosť.

Ale to je pri dokonalosti Boha vylúčené!

1/ V evanjeliu Jánovom sa uvádza, ako sa učeníci pýtali Ježiša, keď prišli k slepcovi, kto zhrešil, že je slepý od narodenia. Ježiš im dal odpoveď: „Prejavili sa na ňom skutky Božie.“

Prejavili sa na ňom Božie skutky, čiže dokonalé a spravodlivé Božie zákony, a to tým, že sa slepý narodil; ako aj tým, že keď uveril v Ježiša Krista, bol Božou silou uzdravený.

Ale tieto Božie skutky, čiže účinky večných zákonov Božích sa prejavujú na každom človeku.

Každý slepý sa narodí nie preto, že je to náhoda alebo nebodaj svojvôľa Stvoriteľa, ale preto, že si to zaslúžil! Takže príčina tkvie niekde v minulosti a toto sú len dôsledky! Predsa každý slepý môže vyzdravieť a môžu sa prejaviť na ňom Božie skutky, keď si uvedomí svoj hlavný podiel na vlastnej slepote!

Toto priznanie si vlastnej viny a príčiny jeho slepoty mu stojí zato, aj keby Božie skutky vo forme jeho uzdravenia sa mali prejaviť na ňom až na onom svete alebo v budúcom živote na Zemi.

Kto sa domnieva, že všetky dôsledky príčin sa môžu vybaviť v jednom krátkom pozemskom živote, ten pochybuje o dokonalosti Božej.

Každý veriaci, ktorý dnes tvrdí, že verí v Syna Božieho Ježiša, nie je aicky zachránený, ak tieto vlastné slová nepretvorí do svojich dennodenných skutkov podľa Božích prikázaní a Božích zákonov.

Zľahčovanie v tomto smere, že stačí len uveriť v Ježiša a spása príde sama osebe, je len odvádzaním pozornosti od bezpodmienečného plnenia Božích prikázaní a Božích zákonov, a tým je to vlastne nielen znevažovanie Božieho majestátu ale aj rúhanie sa Bohu.

Myslí si niekto, že by sa učeníci pýtali takto Ježiša, keby vedeli vopred presnú odpoveď? Alebo v Biblii sa nachádza táto zmienka zo života Ježišovho len tak zbytočne? Odpoveď Ježišova patrila len tomu konkrétnemu slepcovi. Ale otázka jeho učeníkov sa môže vzťahovať aj na iných slepcov, ktorí nemohli a ani v dnešnej dobe nemôžu žiť na Zemi v blízkosti Ježišovej, lebo tu nie je.

Takže logicky tu vystupuje otázka z Biblie: Kto je vinný za to, že sú mnohí ľudia slepí od narodenia?

Ak zaznie niekde otázka „ Kto je vinný...?", určite sa pri hľadaní vinníka nemyslí len na jedného podozrivého. Musia byť minimálne dvaja. 

Keďže ale po odchode Ježiša Krista zo Zeme ostatní slepci v ľudskej histórii neprišli a neprichádzajú s ním do osobného styku, zostávajú už len dve možnosti nato, ako odpovedať na položenú otázku:

a/ buď je vinný každý slepý sám za seba  

b/ alebo sú vinní jeho rodičia nezodpovedným počatím alebo nezodpovedným životom matky počas tehotenstva.

Ak bol vinný rodič slepého, určite sa mu aj v tomto vráti len to, čo „zasial". Ale aj ten slepý sa narodil k takým nezodpovedným rodičom nie náhodou. Tiež je to len nejaký dôsledok niečoho z jeho vlastnej minulosti.

Ale ak bol na vine sám slepec, tak sa treba spýtať: ako mohol byť tento človek zodpovedný za svoju slepotu od narodenia, keby mal žiť len svoj prvý a aj posledný život na Zemi? Kedy sa teda mohol vôbec previniť a kde?

Tu je možná len jediná odpoveď: V niektorom z minulých životov - na Zemi!

To je jeden z dôkazov v Biblii, že reinkarnácia skutočne existuje!

2/ V prorokovi Malachiášovi (Starý zákon) sa ku koncu spomína: „Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný“.

Každý, kto číta Bibliu, vie, že Malachiáš žil dávno po Eliášovi. Ako teda mohol prorok Malachiáš zvestovať, že v budúcnosti bude od Boha poslaný Eliáš? Odpoveď znie: Tak, že sa musí znovu narodiť!

3/ Ïalším dôkazom reinkarnácie sú slová Ježiša Krista v evanjeliu Matúšovom, kap.11,14.verš: „A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. 13Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. 14A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prijsť. 15 Kto má uši, aby počul, nech počuje!“

Z uvedených slov predsa jasne vyplýva, že sa prorok Eliáš narodil znovu na Zem aj v dobe Ježišovej - a to v osobe Jána Krstiteľa! Ak bol teda Ján Krstiteľ prorokom Eliášom, ktorý mal prísť, tak sa musel reinkarnovať!

4/ Takisto v evanjeliu Matúšovom je uvedený ďalší dôkaz reinkarnácie, lebo vlastnými slovami sám Ježiš prehovoril, v 17.kapitole, 12.-13.verš: „12...ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka. 13 Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi“.

Niektorí čitatelia Biblie by mohli teraz namietať slovami samotného Jána Krstiteľa (Jánovo ev. 1.kap./19-23.verš), kde sa naznačuje, že vôbec nevedel o tom, že je prorokom Eliášom z minulosti. Preto tak aj odpovedal. Pre neho bola hlavná úloha v tom, že bol „hlasom volajúcim na púšti“, ktorý ohlasoval príchod Kráľovstva nebeského.

Vedel Syn Boží, Ježiš, o svojom poslaní do svojich 30-tich rokov, čiže až do pokrstenia práve Jánom Krstiteľom? Nie. Ak by ako dieťa vedel o svojom poslaní všetko, nebol by prežil normálne klasické ľudské detstvo. Ani Biblia nevraví inak. To, že vedel viac než kňazi, bolo spôsobené Božou iskrou v ňom samotnom. Ak by do tridsiatky spoznal celé svoje poslanie, určite by to tiež bolo v Biblii zachytené.  

To, že to tam nie je, je vlastne dôkazom, že o svojom poslaní sa dozvedel až pri rieke Jordán. Hnala ho nejaká sila za Jánom Krstiteľom a až tam mu bola akoby z očí sňatá páska dolu a Syn Boží spoznal svoje poslanie, keď bolo zároveň počuť hlas Otca: „ Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo". Potom odišiel do púšte, kde sa 40 dní pripravoval na svoju ťažkú úlohu Spasiteľa (Matúšovo ev., 4.kap.).

Ježiš sa jasne vyjadril o Jánovi Krstiteľovi, kto to vlastne z minulosti prišiel. Takže ak niekto argumentuje, že Ján Krstiteľ povedal, že nie je prorok Eliáš, treba pripomenúť, že Ježiš povedal pravý opak.

Ak teda Ježiš nevedel o svojom poslaní až do tridsiatky, mal to vedieť v porovnaní s Božím Synom relatívne obyčajný človek – Ján Krstiteľ? Nie. Nemusel to vedieť do konca svojho pozemského života, lebo to pre svoje poslanie ani vedieť nepotreboval.

Takže každý hľadajúci si môže opäť vybrať: slovo človeka alebo Slovo Božie.

Ak teda veriaci uverí Synovi Božiemu, že Ján Krstiteľ bol Eliášom, ktorý mal prísť, tak nech sa poriadne zamyslí, ako mohol byť Ján Krstiteľ tým Eliášom, hoci o tom nevedel, keď prorok Eliáš žil a zomrel už dávno predtým? Je teda z tohto pohľadu tá cirkvou odmietaná reinkarnácia až takým nezmyslom?

Ak napriek tomu bude kresťan argumentovať slovami Jána Krstiteľa, ktorý vedome nevedel, kým bol v minulosti, a slová Syna Božieho naopak odsunie ako nepochopené a tým aj nepohodlné niekam nabok, tak nech viac takýto „veriaci" nevraví, že verí v Ježiša.

Ak je teda možné, že Ján Krstiteľ bol reinkarnovaným prorokom Eliášom, tak potom musí tento istý zákon platiť aj u ostatných ľudí, čiže reinkarnácia existuje!