Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Ježišovi bratia

Niektorí veriaci sa s hnevom čudujú, keď sa dočítajú o tom, že Ježiš nebol jediné dieťa Márie. Na základe toho aj odsúdia každého, kto také niečo napísal, aj tých, ktorí im doporučili niečo také čítať.

Takíto „veriaci“ sa ale vôbec nepresvedčili práve z Biblie, ktorú cituje ich cirkev v kostoloch, či sa to zakladá na pravde alebo nie.

Pretože v kostoloch neboli vedení k duchovnej samostatnosti, ale k vazalstvu k cirkvi a slepej poslušnosti k nej, nedokážu mnohí veriaci prijať Pravdu takú, aká je vo svojej čistote a jednoduchosti, lebo sú leniví prečítať si hoci aj Bibliu a správne ju pochopiť bez krivých a zavádzajúcich vysvetliviek.

Duchovná pohodlnosť spôsobuje, že človek, ktorý sa počas svojho života spolieha len na názory druhých, svoj - vlastný - názor nikdy nepriviedol k životu!

Takto sa ukazujú tí, ktorých viera je slepá, neživá, čiže tých, ktorí veria viac cirkvi „svätej“, než BOHU, hoci len ON jediný je SVÄTÝ!!!

Evanjelium podľa Matúša:

(1/24,25 Kristovo narodenie)

A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku.

Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna, a nazval jeho meno Ježiš.

(12/46-50 Matka i bratia Pánoví)

A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratiahľadajúc príležitosť s ním prehovoriť.

A ktosi mu povedal: Hľa tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.

Ale on odpovedajúc riekol tomu, kto mu to povedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?

A vztiahnuc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: Hľa, moja matka i moji bratia!

Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.

 

(13/53-58 Pán opovrhnutý vo svojom dome. Jeho bratia a sestry.)

A stalo sa, keď dopovedal Ježiš tie podobenstvá, že sa pobral preč odtiaľ

a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy?

Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas?

A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto?

A urážali sa na ňom. A Ježiš im povedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine a vo svojom dome.

A neučinil tam mnoho divov, pre ich neveru.

 

Evanjelium podľa Marka:

(3/31-35 Pán ukazuje, kto mu je matkou a bratom.)

A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho.

A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.

A on im povedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?

A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka a moji bratia!

Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

 

(6/1-6 Pánom pohŕdli v jeho domove.)

Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a jeho učeníci za ním.

A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky?

Či to nie je ten tesár , syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

A Ježiš im povedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine, medzi príbuznými a vo svojom dome.

A nemohol tam učiniť nijaký div, krome čo na niekoľkých chorých vložil ruky a uzdravil ich.

A podivil sa ich nevere. A chodil vôkol po mestečkách a učil.

 

Evanjelium podľa Lukáša:

(2/3-7 Narodenie Pána Ježiša.)

A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta.

A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej, aby sa zapísal s Máriou , sebe zasnúbenou manželkou tehotnou.

A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila.

A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

(8/19-21 Pán ukazuje, kto mu je matkou a bratom.)

A prišli k nemu matka a jeho bratia a nemohli sa k nemu dostať pre zástup.

A povedali mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.

A on odpovedal a riekol im: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, ktorí čujú slovo Božie a činia ho.

 

P:S.: Ak chce niekto poznať pravdu, napr. o živote Ježiša Krista, nech nečaká, že mu o tom budú obšírne rozprávať iní, ale nech začne samostatne hľadať, lebo aj Syn Boží,

Ježiš povedal:

„Kto hľadá, nájde!“