Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Príchod Syna Človeka

  Z nasledujúcich úryvkov toho istého textu Biblie úplne jasne vidieť, ako temno rôznymi prekladmi a mnohými prepismi Biblie odvádzalo a odvádza aj dnes jej čitateľov od Pravdy.

Ježiš spomínal Syna Človeka poväčšine v súvislosti s jeho príchodom k poslednému súdu na Zem, a nie s jeho odchodom do nebies.

Každý samostatne rozmýšľajúci človek vie, že je veľký rozdiel medzi slovnými spojeniami „vstupuje niekam, kde už raz bol“ alebo „vystupuje hore, kde bol prv“.

Vzhľadom k týmto nezrovnalostiam v rôznych prekladoch Biblie, ktoré zďaleka nie sú v nej ojedinelé, sú v tomto texte uvádzané aspoň tri dostupné z nich.

Je úplne logické, že tí, ktorí sa báli a boja príchodu Syna Človeka, ktorý nie je samotným Ježišom, a boja sa posledného súdu, ktorý Syn Človeka prináša, títo všetci tušia, že idú do zatratenia, a preto sa snažili dlhé stáročia a snažia sa aj dnes túto skutočnosť a proroctvo o príchode Syna Človeka na Zem zahaľovať a kriviť, ako to len možné je.

Nie je náhodné, že v Kralickej Biblii sa písalo o vstupe Syna Človeka, čiže ešte v tej dobe, keď bol jeho príchod na Zem relatívne ďaleko, ale s postupujúcim časom sa táto informácia o jeho vstupe na Zem „zmenila“ (niekto to musel predsa zmeniť!) na pojem výstup Syna Človeka hore, akoby to bola snáď zmienka o odchode Ježiša zo Zeme do nebies.

Ak bola pre Ježišových učeníkov jeho reč tvrdá, tak logicky jeho odchod do nebies nemohol byť pre tých istých ľudí tvrdší, ale tvrdšia mohla byť len reč toho, koho sám Ježiš v budúcnosti zvestoval – reč Syna Človeka!

 

Katolícka Biblia:

Ján6/60-66 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: "Toto vás pohoršuje? 62 A čo, až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?

 

Evanjelická Biblia – Roháček:

Ján 6.kap. 60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?! 61Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im: To vás pohoršuje? 62A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv?

 

Kralická Bible:

Jan 6/62 Co pak, kdybyste uzřeli Syna člověka, an vstupuje, kdež prvé byl?

 

Matúš 16/27 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

 

Ezechiel-7/3-9 - 3Teraz už koniec na teba, a vypustím na teba svoj hnev a budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrhnem na teba všetky tvoje ohavnosti. 4A moje oko sa nezľutuje nad tebou, ani nebudem šetriť; ale uvrhnem tvoje cesty na teba, a tvoje ohavnosti budú v tvojom strede, a zviete, že ja som Hospodin. 5Takto hovorí Pán Hospodin: Zlo, jedno zlo, hľa, prichádza. 6Koniec prichádza, prichádza koniec; zobudil sa proti tebe; hľa, prichádza to. 7Prichádza na teba tvoj osud, obyvateľu zeme; prichádza čas, už je blízko deň, totiž deň hrmotu a nie radostného výskotu po vrchoch. 8Teraz už skoro vylejem na teba svoju prchlivosť a dokonám proti tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrhnem na teba všetky tvoje ohavnosti, 9a moje oko sa nezľutuje, ani nebudem šetriť, naložím na teba podľa tvojich ciest, a tvoje ohavnosti budú v tvojom strede, a zviete, že ja Hospodin bijem.

15Meč bude hubiť vonku, vnútri mor a hlad; ten, kto bude na poli, zomrie mečom, a kto bude v meste, toho strávi hlad a mor. 16A jestli aj niektorí z nich uniknú útekom, budú na vrchoch, všetci budú úpieť ako holubi údolí, každý pre svoju neprávosť.

25Záhuba ide, a budú hľadať pokoj, ale ho nebude. 26Zkaza na zkazu prijde, a novina bude za novinou; budú hľadať videnie od proroka, ale zákon zahynie od kňaza a rada od starcov. 27Kráľ bude žalostiť, a knieža si oblečie spustošenie, a ruky ľudu zeme budú predesené. Učiním im podľa ich cesty a budem ich súdiť ich súdmi, a zvedia, že ja som Hospodin.

 

Ján14/6,15,21 - 6 Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."

 

Syn Boží Ježiš viackrát ohlasoval príchod Syna Človeka, ktorý bude súdiť každého podľa jeho skutkov. To, že Synom Človeka nemyslel seba samého, dokazuje aj tá skutočnosť, že mnohí učeníci šomrali na Ježišove tvrdé slová, ale on im povedal, že čo budú hovoriť, až uvidia Syna Človeka ...

Okrem toho Ježiš poukázal aj nato, že Syn Človeka vystúpi tam, kde už bol aj predtým. Ako vystúpi a kde? Alebo kam vstúpi a čo potom?

Ak Ježišova reč bola pre mnohých učeníkov tvrdá a on spomenul Syna Človeka v tom zmysle, že až ho uvidia, to len bude tvrdé, tak tým určite nemyslel vlastný odchod do nebies alebo odchod Syna Človeka nahor do nebies, ale jeho príchod - vstup na Zem a jeho vystúpenie ako Vyslanca Božieho na Zemi – čiže na tom mieste, kde už raz bol.

Syn Človeka mal v budúcnosti podľa týchto slov Ježišových vstúpiť na Zem a vystúpiť tak, že odovzdá ľudstvu opäť Slovo Božie k poslednému súdu a mal to urobiť opäť na tej istej Zemi, kde bol inkarnovaný už aj predtým (v čase, keď žil Mojžiš).

 

Prorok Ezechiel tiež poukazuje, že každý človek dostane od Hospodina len to, čo si zaslúži. Každý musí všetky svoje hriechy odčiniť sám!

Zároveň je tu spomenutá dôležitá prorocká vízia, že zákon zahynie od kňaza. Je v tom jasná predpoveď, že ani kňazi alebo rôzni samozvaní „duchovní vodcovia“ nebudú tesne pred posledným súdom tými ľuďmi, ktorí budú žiť a viesť „svoje ovečky“ podľa zákonov Božích, čiže podľa Pravdy!

Slúžiť sa dá len jednému pánovi a „Zákon Boží od dnešných kňazov poväčšine hynie“.

 

Preto každý človek sa má samostatne snažiť zbaviť sa všetkého starého, čo ho sťahuje dolu do priepasti, a vybudovať v sebe všetko nové tak, aby ďalšie jeho myslenie, slováčiny neboli v rozpore so Zákonom.

Aby ale v dnešnom bludisku človek vedel, ktorou cestou má ísť, nato je potrebné správnu cestu najprv spoznať. Kráčať po nej však musí každý sám!

Touto cestou, životom a pravdou je Slovo Božie, ktoré nám ľuďom bolo dané prostredníctvom Syna Božieho a tiež ním ohlasovaným Synom Človeka.

 

Človek musí podľa SLOVA žiť, lebo len tak Zákon Boží nezahynie od človeka!