Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Veriť v Ježiša

Predstavme si živý obraz, že stojíme pod vysokou horou, na vrchole ktorej vidieť silné, ale veľmi príjemné svetlo. Keby sme boli blízko tohto nebeského svetla, zistili by sme, že na vrchole hory sa nachádza živá voda, čo ovlažuje každého unaveného pútnika, ktorý sa sem po namáhavom výstupe dostane, oživuje všetko mŕtve.

Ak by prišiel v údolí pod Horou niekto medzi nás, kto by tvrdil, že stačí sa zdola na živú vodu vo výšinách prizerať a veriť, že naozaj oživuje, aby sme ozdraveli na tele a aj na duši, uverili by sme mu?

Nesnažili by sme sa predsa len všetci kráčať sami čo najrýchlejšie smerom k tej živej vode? Alebo by sme zostali nebodaj stáť dolu a pozerali sa, ako okolo nás kráčajú iní na vrchol Hory spásy?

Stačilo by nám, že by sme videli a počuli mnohých uzdravených zhora mávajúc a kričiac, aby sme aj my vykročili za nimi a napili sa zo živej vody? Zostali by sme aj v takomto prípade radšej v šere tmavých a nebezpečných údolí?

Uverili by sme radcom, ktorí by nás upokojovali, že všetko je v poriadku, a stačí len veriť v živú vodu?

Ku koncu nášho obrazu vidieť, že tí, ktorí uverili falošným radcom a ostali stáť na úpätí Hory, v konečnom dôsledku v rozkladajúcich sa údoliach nemohli byť ani ovlažení a ani oživení, lebo sa ku Svetlu - k Životu nepohli sami.

Naopak tí, ktorí vynaložili posledné vnútorné rezervy a sily, aby prekonali všetky prekážky na svojej ceste za Životom, vytúžený Cieľ dosiahli.

 

Syn Boží, Ježiš, povedal, že kto verí v neho, verí v toho, kto ho poslal, verí v Boha.

Jánovo evanjelium, 3.kapitola: 16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. 21Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.

36Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

6.kapitola: 35A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.

7.kapitola: 38Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.

12.kapitola: 44A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal; 45a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. 46Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. 47A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. 48Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň; 49lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. 50A viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím.

 

Mnohí veriaci sa aj na základe týchto slov dnes domnievajú, že keď už uverili v Ježiša Krista ako Syna Božieho, cesta do Kráľovstva Božieho im je bez väčšej námahy už otvorená.

Ako je to teda s vierou v Ježiša? Je v tom symbolika - tak ako aj v iných slovách Syna Božieho.

Ježiš zdôrazňoval, že On je Cestou, Pravdou, Životom a nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze neho.

Jánovo evanjelium, 14.kapitola: 5Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprídek Otcovi, len skrze mňa. 7Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. 8Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 9Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? 10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. 11Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne.

 

Jasne je tu naznačené, že nestačí len uveriť a čakať, čo príde, ale každý človek musí kráčať samostatne, ak chce jedného dňa „prísť k Otcovi“ - vojsť do Jeho Kráľovstva nebeského. Ale predsa nato, aby ktokoľvek mohol k „Otcovi prísť“, musí sa najprv začať hýbať sám (a to nielen telesne) a nato, aby neblúdil, musí poznať správny smer svojho putovania.

Ježiš Kristus bol a je tou živou vodou pre nás. Ale ako k nemu prísť, keď povedal, že odchádza k Otcovi a už ho viac neuvidíme?

Jánovo evanjelium, 16.kapitola: 7No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, 9a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 10o spravodlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte.

Odpoveď nájdeme aj tu v symbolike.

Hneď na začiatku Jánovho evanjelia je predsa napísané, že „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“.

Ježiš - vtelené Slovo Božie - sa narodil na Zemi ako človek, ako človek prehováral k ľuďom, takže jeho slová ako slová Syna Božieho, poučenia a podobenstvá boli vlastne Božie slová - boli a sú aj dnes pre mnohých ľudí Slovom Božím.

Ak teda Slovo Ježišovo človek správne pochopil, potom aj v každodennom živote sa snaží žiť podľa tohto Slova Pánovho, čiže žije podľa Vôle Božej.

Jedine o človeku žijúcom každý deň podľa Božích zákonov možno povedať, že sa približuje k Ježišovi, že kráča za Svetlom a ak jeho skutky budú aj naďalej v súlade s Vôľou Božou a Slovom Božím, jedného dňa „vojde k Otcovi“ do Kráľovstva Božieho skrze jeho pravú a živú vieru v Syna Božieho, Ježiša Krista.