Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Milovať Ježiša.

 

Mnohokrát počujeme alebo čítame, že ten alebo onen veriaci miluje svojho Pána, miluje Syna Božieho, apod. Ale život sám nám dokazuje, že to nestačí len hovoriť a predvádzať sa pred ostatnými, treba to dokázať životom.

Ako sa k tomuto vyjadril Syn Boží?

Ide tu o milovanie ako také, alebo sa za tým milovaním niečo skrýva, na čo chcel samotný Ježiš Kristus poukázať?

 

V Jánovom evanjeliu, v kapitole 14 a verši 23 Syn Boží, Ježiš na Poslednej večeri okrem iného povedal:

„Kto ma MILUJE, bude ZACHOVÁVAŤ MOJE SLOVO a môj OTEC HO BUDE MILOVAŤ; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Kto ma NEMILUJE, NEZACHOVÁVA MOJE SLOVO. A SLOVO, ktoré počujete, nie je moje, ale OTCOVO, toho, ktorý ma poslal.“

 

Takže opäť úplne jednoducho a zrozumiteľne povedané:

Kto sa neriadi Slovom Syna Božieho, ktoré je Slovom Božím, ten Syna nemiluje, ale KTO ZACHOVÁVA, čiže RIADI SA V ŽIVOTE SLOVOM BOŽÍM, ten BOHA MILUJE.

 

Slovo Syna Božieho, Slovo Syna Človeka, Slovo Božie.

Okolo seba vidíme množstvo tzv. veriacich, ale tých si všímajme menej než seba, takže položme si radšej otázku:

 

Zachovávam vo svojom živote Slovo Božie tak, ako to Syn Boží a Syn Človeka odo mňa požaduje?  

Už som si taký istý, že všetko, čo máme od Boha a mnohé z toho je zapísané v Slove Pánovom, ja osobne som si prečítal a žijem podľa toho?

Chcem, aby ma miloval nebeský OTEC?“