Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Druhý príchod Ježiša Krista na Zem

 

V Matúšovom evanjeliu, v 24.kapitole, sa píše:

„Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.

A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.

Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! Neverte!

Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.

Hľa, predpovedal som vám to!

 

Samotný Syn Boží všetkých pozemských ľudí varoval, aby neverili, keď im budú hovoriť, že tu alebo tam videli Ježiša.

Jasne sa k týmto zjaveniam z temnôt vyjadril: „Neverte!

Koľko je dnes „zjavení Ježišových“?

Prečo Synovi Božiemu neveria ešte aj dnes mnohí kresťania, keď im niekto o sebe tvrdí, že on je Ježiš, alebo že sa mu zjavil Ježiš, že sa s ním zhováral, alebo nebodaj že sú jeho nevestami, ktoré si On sám vybral, apod.

Jednoznačne varoval, že to budú „falošní kristovia“, lebo vedel, že ho na tejto Zemi už nikto viacej neuvidí!

 

Cirkev vo svojej katolíckej Biblii (Úvod do Zjavenia Jána - Adresáti a cieľ spisu, str.2574) tvrdí o poslednom biblickom proroctve Zjavenie Jána, že toto posolstvo od Boha sa vzťahuje na všetkých kresťanov a na celú Cirkev. A je to tak správne.

Slovo Božie platí pre každého rovnako bez ohľadu nato, či je niekto veriaci alebo nie. Avšak neznalosť Zákona ani tu nikoho neospravedlňuje.

Môžeme teda ďalej smelo a logicky tvrdiť, že aj iné zjavenia a zasľúbenia od Boha, ako aj Slovo Ježišovo, platia nielen pre učeníkov a apoštolov, ktorí boli osobne pri ňom, ale pre všetkých ľudí na Zemi.

 

V Jánovom evanjeliu sa dozvedáme, že ani samotní učeníci nechápali Ježišovým slovám, keď im hovoril, že krátku chvíľu ho neuvidia, potom ho zase uvidia, potom má ísť k Otcovi a už ho viacej neuvidia, apod.

16 kap./16.verš: Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi.

Učeníci boli z mnohých slov Ježišových predtým aj potom zmätení, a preto im Syn Boží vo svojom vnútornom žiali oznámil, že by im chcel síce ešte mnoho povedať, ale nezniesli by to, čiže nepochopili.

16.kap./12.verš: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“

 

Každý veriaci by si mal uvedomiť, že ak Ježiš spomínal svoj odchod k Otcovi, spájal ho s tým, že ho už viacej neuvidíme.

Naopak, zmienka o tom, že ho chvíľu neuvidíme, a potom zase uvidíme, neplatila na jeho odchod k Otcovi. Tá platila k jeho učeníkom a apoštolom, ktorí mohli Ježiša po jeho smrti na kríži naozaj vidieť, hoci v inej podobe (v inom - jemnejšom tele), aby uverili, že bol medzi nimi naozaj Syn Boží.

Veď Tomáš neveril ešte ani vtedy, keď sa medzi nimi Ježiš náhle zjavil, hoci dvere boli zavreté. Uveril až potom ...

Ak teda Ježiš povedal „idem k Otcovi a už ma viacej neuvidíte“, znamená to, že ho už nikto na Zemi neuvidí - nikdy!

Ak by tam chýbalo slovíčko „viacej“, mohlo by sa to špekulatívne vykladať aj tak, že ho síce neuvidíme, ale v ďalekej budúcnosti predsa len snáď áno, keď príde.

V nasledujúcom texte je uvedený rovnaký úryvok z troch rôznych Biblií nato, aby sa čitateľ dozvedel naozaj viacej.

 

Kralická Biblia /podle pùvodního vydání Kralického z roku 1579-1593/ (Jánovo evanjelium - 16.kapitola):

„7Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odešel. Nebo neodejduliť, Utìšitel nepøijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám. 8A onť pøijda, obviňovati bude svìt z høíchu, a z spravedlnosti, a z soudu. 9Z høíchu zajisté, že nevìøí ve mne; 10A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzøíte mne; 11Z soudu pak, že Kníže tohoto svìta již jest odsouzeno.“

Evanjelická Biblia (Jánovo evanjelium - 16.kapitola):

„7No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, 9a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 10o spravodlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, 11a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.“

Katolícka Biblia (Jánovo evanjelium - 16.kapitola):

„7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. 9 Hriech je, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma **** neuvidíte, 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

Označenie **** znamená, že v Biblii, určenej pre katolíkov, chýba slovíčko „viacej“. Na otázku, prečo chýba v uvedenom texte práve toto dôležité slovíčko, je veľmi ľahká odpoveď.

Stalo sa teda to, že v katolíckej Biblii je ubraté zo slov prorockej knihy Zjavenia Jána. Čo to znamená ubrať zo slov tejto prorockej knihy, môže sa hľadajúci dočítať aj sám - priamo v 22.kapitole Zjavenia Jána, v poslednej kapitole Biblie:

„18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy, Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.“

 

Kto bude v Poslednom súde odmeňovať každého podľa jeho skutkov? Syn Človeka.

Zjavenie Jána, 5.kapitola:

„12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“

Matúšovo evanjelium, 16.kapitola:

27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve."

Matúšovo evanjelium, 25.kapitola:

Posledný súd - „31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.“

Je ale Syn Človeka zároveň aj Ježišom?

Ak by mal Ježiš byť tým Synom Človeka, ktorý pred koncom tohto sveta príde ako Sudca na Zem, nemohli by sa v Biblii nachádzať slová, že Ježiš neprišiel svet súdiť, ale spasiť - Slovom.

Jánovo evanjelium, 3.kapitola:

„17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“

 

Syn Boží, Ježiš Kristus, je Spasiteľ (to všetci vieme), takže Sudca musí byť potom niekto iný!

 

V Biblii je mnohokrát spomínané pomenovanie „Syn človeka“.

V niektorých vetách sa toto pomenovanie vyskytuje, akoby to mal byť sám Ježiš, inokedy akoby to mala byť druhá osoba.

Ak však berieme do úvahy zdôraznenie Ježišovo, že odchádza k Otcovi a je dobré, aby On odišiel, lebo inak Tešiteľ (Duch Svätý) nepríde, ako aj oznámenie, že po odchode k Otcovi ho už viacej neuvidíme, musíme logicky vyvodiť nasledujúci záver:

Syn Boží, Ježiš, po odchode k Otcovi poslal na Zem iného Tešiteľa od Otca, Ducha Svätého, ktorý nám mal všetko vysvetliť a uviesť nás do celej Pravdy.

Duch Svätý, Duch Pravdy, mal osláviť Ježiša a tak sa aj stalo.

Ježiš teda nemôže byť Synom Človeka, aj keď to zdanlivo z viacerých viet v Biblii tak vyznieva. Spočiatku pri ústnom podaní a neskôr pri prekladoch a prepisovaní Biblie došlo z nepochopenia zrejme k niektorým omylom, a tým aj k zdvojeniu dvoch osôb Trojjediného Boha, nakoľko úloha a pôsobenie Ducha Svätého vo stvorení bola málo známa.

Ak by tu ktosi namietal, že ako si to môže niekto dovoliť tvrdiť, že sa v Biblii nachádzajú vety alebo výrazy, ktoré si navzájom odporujú a ktoré tam nepatria, alebo by sa mali nebodaj poopraviť, odporúčam otvoriť katolícku Bibliu a pozrieť si vysvetlivky v Zjavení Jána pod 16.kapitolou, 15.verš, kde sa píše, citujem: „15 Tento verš prerušuje kontext. Zdá sa, že je sem vsunutý odinakiaľ. Porov.3,3.18.“

Pripomínam mimochodom len toľko, že tento 15.verš v 16.kapitole Zjavenia Jána sa v tomto znení nachádza už aj v Kralickej Biblii zo 16.storočia a týka sa práve pozemskými ľuďmi tak málo očakávaného príchodu Syna Človeka v konečných udalostiach.

Ak teda môže katolícka cirkev prehlásiť, že určité slová sú v texte Biblie vsunuté odinakiaľ, môžeme s kľudným svedomím prehlásiť, že aj niektoré iné slová alebo názvy do celkového kontextu v Biblii nezapadajú, najmä ak si navzájom zjavne odporujú.

A to sa deje v pomenovaní Syna Človeka a v násilnom jeho spájaní so Synom Božím, hoci sú to osoby dve!

 

Nasledujúce úryvky z Biblie tiež dokazujú, že TEN (Sediaci na tróne), ktorý je, bol a príde (Alfa a Omega, Prvý a Posledný) nie je Ježiš.

 

Zjavenie Jána, 1.kapitola:

Pozdrav - „4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. 7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“

Zjavenie Jána, 4.kapitola:

Videnie štyroch bytostí - 1 Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk poľnice, keď so mnou hovoril, povedal: "Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!" 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci. 3 Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. 5 Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov, 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: "Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!"

Zjavenie Jána, 5.kapitola:

„6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom.

 

Pozdrav siedmym „cirkvám“ v Zjavení Jána je zaslaný od toho, ktorý je, bol a príde, ďalej od siedmich duchov a ešte aj od Ježiša Krista. Aj tu vidieť, že Ježiš nie je ten, ktorý je, bol a príde, lebo je uvedený v pozdrave až na treťom mieste.

Toho, ktorý bude prichádzať v oblakoch, „uvidí“ každé oko. Kto má ale prísť v oblakoch? Predsa Syn Človeka.

V ďalšom texte je spomínané, že Sediaci na tróne (Všemohúci Boh) je Alfa a Omega, Prvý a Posledný a z Jeho pravice si Baránok vzal knihu. Takže aj z tohto vyplýva, že Baránok nemohol byť tou osobou, ktorá je, bola a ktorá príde v sláve svojich anjelov v oblakoch.

Ak má ale prísť v oblakoch Syn Človeka, mohol by tu niekto narážať na zdanlivý rozpor a namietať, ako môže vôbec prísť on, keď je v horeuvedených úryvkoch spomenuté, že príde ten, ktorý je Alfa a Omega, čiže samotný Pán Boh, Všemohúci Stvoriteľ?

Vysvetlenie nájdeme opäť v Biblii, kde sa spomína jasná pravda, že „Boha nikto nikdy nevidel.“

Jánovo evanjelium 1.kapitola:

„18Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.“

 

Samozrejme, myslí sa tu na Boha Otca. Toho žiaden ľudský duch nikdy nevidel a ani Ho neuvidí. Taká veľká priepasť je medzi Stvoriteľom a ľudským duchom, ktorý patrí iba do Jeho stvorenia.

Keďže Boh je v troch osobách, Boh Otec určite na Zem nepríde, lebo naveky ostáva na vrchole všetkého, čo existuje. Do svojho stvorenia vysiela len svoje dve ďalšie osoby, takže horeuvedený príchod Sudcu sa môže týkať buď Syna Božieho alebo Ducha Svätého.

Ale k tomu sa predsa už sám Ježiš jasne vyjadril.

Ak odíde k Otcovi, už ho viacej neuvidíme; ale on nám predsa od Otca mal poslať iného Tešiteľa - Ducha Svätého.

Takže tým Synom Človeka, Sudcom, ktorý príde v sláve svojich anjelov v oblakoch, je Duch Svätý.

On je teda vo stvorení Alfa a Omega, Prvý a Posledný.

 

Tešiteľ, ktorého poslal Ježiš od Otca, mal svedčiť o hriechu, že Ježišovi neverili, o spravodlivosti, že išiel k Otcovi a už ho viacej neuvidíme, a o súde, že Knieža tohto sveta je už odsúdené

Otázka znie: prečo dnešné kresťanské cirkvi a náboženské obce neustále napåňajú svojimi vysvetlivkami Biblie spomínaný hriech, pretože neveria v spravodlivosť, že Ježiša už viacej na Zemi neuvidíme?

Naopak, šíria medzi svojimi stúpencami fámu o druhom príchode Ježiša Krista na Zem v tej súvislosti, že Syna Božieho spájajú do jednej osoby so Synom Človeka - s Duchom Svätým.

Niekto sa tu už poriadne dlho snaží spojiť dve osoby trojjediného Boha. Prečo asi?

Syn Človeka, prichádzajúci v oblakoch, nemôže byť Ježiš, pretože pokiaľ sám Ježiš nám oznámil, že ho už viacej na Zemi neuvidíme, v Matúšovom evanjeliu opäť Ježiš zvestuje v 24.kapitole, v 30.verši, že sa na nebi ukáže znamenie Syna Človeka, a vtedy budú plakať všetky pokolenia a uvidia Syna Človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.

Syna Človeka, ktorý bol zvestovaný k súdu, ľudia uvidia!

Syna Božieho po odchode k Otcovi, ktorý sa udial už cca pred 2000 rokmi, podľa vlastného vyjadrenia predsa viacejneuvidíme!

 

Z horeuvedených údajov vyplýva, že Syn Boží Ježiš a ním zvestovaný Syn Človeka nie sú jedna a tá istá osoba!

Syn Človeka je Duch Svätý!

 

Na jednu skutočnosť je v týchto súvislostiach ešte potrebné upozorniť.

Syn Boží, Ježiš, v Jánovom evanjeliu, v 14.kapitole totiž pripomína:

„1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 v dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Každý by si mal v týchto slovách veľmi pozorne všimnúť, že Ježiš povedal: „zasa prídem...“. Povedal ale snáď niečo také, že ho pri jeho príchode na Zem uvidíme? Nie. Mal prísť, aby si vzal do Kráľovstva Božieho tých svojich. Vieme predsa, o koho sa jedná. Sú to tí, ktorí svojimi skutkami a životmi dokázali Slovo Pánovo nielen pochopiť a vykladať ho iným, ale aj žiť!

V závere Zjavenia Jána sa píše:

22.kapitola: „17 A Duch i nevesta volajú: "Príď!" Aj ten, čo počúva, nech volá: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

20 Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." "Amen. Príď, Pane Ježišu!" 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.“

 

Návrat a príchod Ježiša v Poslednom súde sa mal udiať v Synovi Človeka, s ktorým má byť počas doby súdu spojený. Je to teda Syn Boží v Synovi Človeka.

Naplňuje sa tým mystérium návratu Syna Božieho k svetovému súdu, kde Syn Človeka prináša tento súd, a pritom je Syn Boží v ňom.

Pretože sa tento dej odohráva v takých vysokých frekvenčných energetických pásmach a úrovniach, ktoré nie je možné pozemským rozumom pochopiť, bude ho môcť človek svojím duchom jedine vyciťovať.

 

Na otázku, kto bude teda Sudcom v konečných udalostiach na Zemi, keď to Ježiš nemá byť a Boh Otec to zákonite tiež nebude, nachádzame odpoveď opäť v Biblii, v Jánovom evanjeliu, v Zjavení Jána a v proroctve od Izaiáša.

 

Zjavenie Jána, 19.kapitola:

Víťaz na bielom koni - „11 Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje.

12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.“

 

Jánovo evanjelium, 12.kapitola:

44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale prišiel som svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."

 

Ak zhrnieme všetky horeuvedené informácie, dochádzame postupne k poznaniu, že Spasiteľ síce prichádza v dobe Posledného súdu, ale my ho už neuvidíme, lebo v tomto súde majú všetky pokolenia Zeme vidieť iného Vyslanca Božieho - Sudcu - Syna Človeka, ktorý po očiste Zeme bude na nej vládnuť všetkým národom - „žezlom železným“.

Je to ten chlapec, ktorý sa narodil žene odetej slnkom zo Zjavenia Jána (12.kapitola), je to ten syn, ktorého panna počala (Izaiáš, 14/7), porodila ho a dala mu meno

 IMANUEL

 

Veľkňazská Ježišova modlitba (Jánovo evanjelium, 17.kap/17.verš):

 

„Posväť ich vo svojej pravde! Tvoje Slovo je Pravda.“