Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Spasiteľ Ježiš

Mnoho veriacich si myslí, že Ježiš ako Boží Syn prišiel na Zem spasiť ľudstvo svojou smrťou a že svojou smrťou na kríži sňal hriechy z ľudstva. Ïalej sa hovorí, že touto smrťou sa potvrdila zmluva medzi Bohom a ľudstvom.

Je to veľký omyl, na ktorý naleteli tisíce a milióny veriacich. Skutočnosť je úplne iná.

Ježiš prišiel ako vtelené Slovo Božie spasiť svet práve týmto Slovom. Prostredníctvom Slova Božieho prišla spása ľudstvu.

Boh vo svojej dokonalosti a tým, že On sám je Láska, Spravodlivosť a Čistota nikdy nechce žiadne utrpenie a tobôž násilnú smrť! On nechce predčasnú smrť nikoho! Chce niekto tvrdiť, že práve u svojho Syna Ježiša by chcel utrpenie, mučenícku smrť a dokonca aj zákernú a pripravovanú vraždu, ktorej sa dopustilo ľudstvo na Ježišovi?!

Samozrejme, že Ježiš už v Getsemanskej záhrade vedel, čo ho čaká. Jeho mučenícka smrť bola len dôkazom toho, že bol ochotný položiť svoj pozemský život za Pravdu, ktorú hlásal, a tým dal aj príklad ďalším generáciám pravých kresťanov, ktorí - keď to bolo nutné - sa za Pravdu nechali aj zabiť.

Spomeňme si na ukrutnosti počas vlády cisára Nera, alebo ešte väčšie ukrutnosti v časoch neobmedzenej vlády „neomylnej inkvizície“, a to všetko s menom Boha na perách!

Aj vtedy boli na Zemi ľudia, ktorí za Pravdu položili život a udržiavali tak nádej pre celé ľudstvo až do doby, kedy mal prísť Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého Ježiš po vlastnom odchode k Otcovi poslal na Zem.

Ako môže niekto tvrdiť, že Ježiš z niekoho druhého sňal hriechy, keď on sám tvrdil, že kto čo zaseje, musí aj zožať?! Však tu je jasné to, že každý hriech musí si každý odpykať sám a odčiniť. Nikto za nikoho nemôže sňať hriechy, lebo by to bolo porušením Božích zákonov. Ten, kto toto tvrdí a takto zavádza ostatných veriacich, rúha sa Bohu viac, než ten, ktorý je dnes materialistom a o ničom ešte nevie.

Ale aj ten, kto takúto lož a rúhanie voči Bohu prijíma, sa nakoniec rúha, lebo prijíma názory druhých bez toho, že by si sám vlastným skúmaním overil pravdivosť takéhoto pokriveného názoru.

Ľudstvo práve vraždou na Synovi Božom pretrhalo zmluvu s Bohom až do doby, kedy na Zem nebol poslaný ďalší Vyslanec od Boha, tretia osoba trojjediného Boha - Duch Svätý, v Jánovom evanjeliu menovaný aj ako Duch Pravdy, Tešiteľ.

On nás uviedol do Pravdy, a to tým, že Slovo od Boha už bolo napísané knižne a máme ho k dispozícii až dodnes. Treba ho len vyhľadať, lebo len ten, kto hľadá, nájde!

Nestačí už dnes, že niekto prijíma Ježiša, keď zároveň neprijíma Ducha Svätého ako tretiu osobu, pretože tým neuznáva potom trojjedinosť Božiu!

Tretia Božia osoba - osoba Ducha Svätého sa zamieňa s každoročným vyliatím sily z Ducha Svätého. Opakujem - vyliatím sily z Ducha Svätého a nie samotným Duchom Svätým.

Ale Duch Svätý je naozaj tretia osoba trojjediného Boha a keďže Syn Boží - Ježiš stojí po pravom boku Boha Otca, Duch Svätý - Imanuel stojí po ľavom boku Boha Otca. Imanuel sa na Zemi prejavuje ako Syn Človeka.

Aj v Jánovom evanjeliu je predsa jasne napísané, že príde Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca. Čiže takisto ako Ježiš je v Otcovi a Otec v Ježišovi, je aj Imanuel v Otcovi a Otec v Imanuelovi.

Imanuel ale nie je Ježiš!

Z toho logicky vyplýva, že Ježiš prišiel na Zem spasiť ľudstvo Slovom, nie svojou smrťou, odišiel k Otcovi a už ho viacej neuvidíme (viď.ev.Jánovo 16/10). Ale Imanuel prichádza k súdu, čiže prichádza od Otca ako sudca a potom ako vládca v Tisícročnej ríši na Zemi (viď prorok Izaiáš, Zj.Jána).

Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša dodnes, kresťania neprijali dodnes Ducha Svätého - Tešiteľa, Ježišom zvestovaného, keď tu bol vtelený v minulom storočí a dodnes málokto vie, že tento Duch Svätý - Imanuel bude po Očiste, ktorej vrchol je už predo dvermi, Kráľom Tisícročnej ríše na Zemi!

 

V 18.kapitole, 20.verši proroka Ezechiela sa píše: „Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej.“ To znamená, že každý si musí svoju neprávosť a hriech niesť sám a musí si to každý sám aj odčiniť. Nikto za nikoho cudzie neprávosti sňať nemôže. Ani Syn Boží. Zákon Boží musí aj Syn Boží dodržiavať ako časť Boha!

 

„Proste, a bude vám dané;

hľadajte a nájdete;

klopte, a otvorí sa vám;

lebo každý, kto prosí, berie;

kto hľadá, nachádza;

a tomu, kto klope, sa otvorí.“

 

Kto bude čakať vo svojej duchovnej neschopnosti a lenivosti a bude sa spoliehať na názory druhých, ten sa nehýbe, lebo chce, aby ho do Kráľovstva Božieho vyniesli iní. Ale takýto vlažný veriaci si ani nezaslúži, aby doň vošiel!

Kráľovstvo Božie je otvorené len pre tých, ktorí sa duchovne hýbu a žijú podľa vôle Božej!