Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Podobenstvá a viera

 

Mnoho veriacich pozná podobenstvo o zlých vinároch, ktoré je uvedené v Biblii, v 21.kapitole Matúšovho evanjelia.

Na konci tohto podobenstva sa pýta Ježiš svojich učeníkov, čo by urobil majiteľ vinice, keby mu zabili nevďační vinohradníci syna, ktorého poslal za nimi, aby urobil poriadok. A oni odpovedali, že by zlých bez milosti zahubil a vinicu by prenajal iným vinárom, ktorí budú plniť pravidlá prenájmu.

Je až zarážajúce, že mnohí veriaci dodnes nezbadali, že v tomto podobenstve Ježiš hovoril o sebe, o svojom osude ako o synovi pána vinice a o nás!

A hlavne si ľudia nevšimli, že ak Ježiš jasne naznačil, že Pán vinice zahubí zlých vinárov a prenajme svoj majetok iným vinárom, tak v tomto nemôže nastať zmierenie tohto Pána so zlými vinármi smrťou svojho Syna na kríži, ako chcená obeť a čin spásy! Vražda sa všade trestá, akurát od Boha by niektorí ľudia chceli, aby prijal od nás, vrahov Jeho Syna, tento zločin ako zmierenie?

Žiadna spása a zbavenie hriechov sa nemohlo udiať touto vraždou Jeho Syna na kríži. Naopak, ľudstvo pretrhlo zmluvu s Bohom, o čom svedčí aj roztrhnutá chrámová opona na Arche zmluvy v čase, keď Ježiš dokonal na kríži.

Podobenstvo o zlých vinároch začalo sa napĺňať vo svojom ďalšom dejstve.

 

Skúsme si predstaviť iný obraz – dnešnú dobu, kedy sa takisto prenajímajú rôzne nehnuteľnosti.

Predstavme si napríklad to, že by sa do podnikového bytu nasťahovala rodina. Postupom rokov by sa rozširovala o ďalších členov v domácnosti, ktorí by si ale prestali plniť svoje povinnosti v súvislosti s užívaním prenajatého bytu a s dohodnutými podmienkami o prenájme.

Myslí si niekto, že by majiteľ bytu nereagoval?

Generálny riaditeľ podniku, ktorému byt patrí, by najprv vyslal nejakých svojich zamestnancov, aby preverili a napomenuli nájomcov, že z podnikového bytu si nemôžu robiť chliev a že treba platiť nájom podľa pravidiel majiteľa.

Keby vyslaných zamestnancov podniku nájomcovia nerešpektovali a vyhnali by ich, poslal by generálny riaditeľ nakoniec svojho syna s predpokladom, že snáď syna majiteľa bytu už rešpektovať budú.

Ale ani syna majiteľa bytu nerešpektujú zlí nájomcovia a zabijú ho.

Myslí si niekto, že generálny riaditeľ a otec zavraždeného syna by dovolil, aby sa tento zločin nazval aktom zmierenia vrahov s majiteľom bytu?

A keby tak učinili niektorí nájomcovia svojvoľne a upokojovali by svojich spolubývajúcich, že nič sa nedeje, všetko je v najlepšom poriadku, smrť syna bola chcená, aby sa ňou zmyli všetky previnenia zlých nájomcov, prijal by takýto výsmech od svojich nájomcov nejaký otec zavraždeného syna a spravodlivý trest by obišiel vrahov, aby podľa tohto vzoru mohli konať všetci ostatní nájomcovia v iných bytoch a v iných prenajatých nehnuteľnostiach, patriacich generálnemu riaditeľovi daného podniku?

Ktorý majiteľ by dovolil, aby chaos a zlo v jednej časti jeho majetku sa rozšírili ako nákaza aj do iných oblastí, aby sa nikde nedodržiavali pravidlá?

 

Priznajme si, čo sme my, pozemšťania, urobili z tejto Zeme počas nášho doterajšieho pôsobenia na nej? Nie je to azda ten nám známy chliev? Je dnes planéta Zem v takom istom ak nie v lepšom stave, ako keď ju ľudstvo dostalo do prenájmu v čase, keď sa tu inkarnovali prví ľudia?

Však sa pozrite, aj vy veriaci, ktorí veríte v spásu skrze smrť Syna Božieho na kríži, je to lepšie na Zemi, keď sme už údajne spasení touto vraždou?

Ak nie, rýchlo si všetci kľaknime a prosme o odpustenie!  A hlavne robme už niečo na ozdravenie tejto Zeme, pretože majiteľ už koná a o chvíľu prídu členovia jeho poriadkovej služby a bude zle-nedobre s každým, kto naďalej prispieva k tomu, že ten chliev na Zemi sa rozrastá.

Chliev hrubohmotný, aj jemnohmotný!

Znečisťujeme Zem a jej okolie nielen splodinami, chemickým, biologickým či jadrovým odpadom, ale znečistenie sa deje aj na jemnejšej úrovni našich činov, slov a myšlienok.

Nie nadarmo nám už Syn Boží Ježiš hovoril, aby sme si udržiavali krb svojich myšlienok čistý.

 

Pripomeňme si, že v Biblii, v 2.kapitole Jakubovho listu, máme jasne napísané, že spása nespočíva v tom, že niekto verí v Boha, ale v tom, že žije podľa toho, čo mu Boh hovorí:

„Viera bez skutkov je mŕtva - 14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. 18 Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! 20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“

 

Ďalej je dobré vedieť, že v Biblii, v 3.kapitole 2.Petrovho listu, sú slová o príchode Pána v Deň súdu a záhuby bezbožných, o tom, že 1000 rokov je ako 1 deň, a je tam aj zmienka o novom nebi a novej zemi:

„III.kap. Pánov deň príde, aj keď sa zdá, že mešká - 1 Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v obidvoch vás napomínam, lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ, 2 aby ste pamätali na to, čo predpovedali svätí proroci, i na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 3 Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, 4 a budú hovoriť: "Kde je ten jeho prisľúbený príchod?" Veď odvtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia. 5 Skryté je im totiž - a oni to chcú -, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

8 Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej.

11 A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, 12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! 13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.

Povzbudenie k bdelosti - 14 Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, 16 tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.“

 

Ak teda od smrti Syna Božieho na kríži tu na Zemi uplynulo 2000 rokov, tam hore u Pána uplynuli len dva dni!

Takže nech si nikto nemyslí, že Pán Boh, náš Hospodin, Boh-Otec, majiteľ tejto Zeme ako Stvoriteľ, mešká, alebo spokojne spinká a nechá sa falošnými pozemskými ľuďmi vysmievať, aby smrť Jeho Syna nebola potrestaná!

Žiaľ, opakovane sa ukazuje, že pre mnohých tzv. veriacich je bližšie slovo ľudské než Slovo Božie!

 

Vráťme sa však k Ježišovmu podobenstvu.

Je to predsa totálny výsmech Bohu od ľudí, najmä ak Syn Boží spomenul toto podobenstvo a ľudia ho poznajú, ale napriek tomu ich falošní duchovní pastieri dokážu presvedčiť, že spása ľudstva spočíva v tejto chcenej vražde!

Načo a pre koho by bolo určené toto podobenstvo Syna Božieho? Nato, aby platilo pre všetkých zlých nájomcov všade vo stvorení, len pre pozemské ľudstvo vo vzťahu k svojmu Bohu by to neplatilo, hoci práve tu na Zemi sa to ústami Syna Božieho povedalo? Odovzdal by Ježiš toto podobenstvo ľuďom na Zemi, keby to neplatilo práve pre nás?

Ľudkovia, spamätajte sa predsa, pokiaľ je ešte čas!

Alebo táto Zem nebodaj patrí nám? My sme majitelia Zeme, my sme ju stvorili, že si môžeme dovoliť urobiť z nej chliev a robiť si tu, čo chceme?

 

Nemýľte sa, ľudia a hlavne vy, oklamaní veriaci, účet zato, že sme mohli obývať tisíce rokov planétu Zem, už bol od Boha poslaný a už aj na Zem došiel. Posledný súd s nami, nevďačníkmi, je už v plnom prúde, sme akoby v „cieľovej rovinke“, bolo by škoda tesne pred cieľom padnúť.

Nenechajte sa uchlácholiť tým, že je ešte dostatok času na vlastné polepšenie sa podľa pravidiel Najvyššieho. Času na vnútornú očistu, na duchovnú premenu je už len veľmi málo. Využite každý voľný čas nato, aby ste si opakovali, čo je to žiť podľa vôle Najvyššieho.

Nenaleťte teda na rafinované pasce falošných duchovných pastierov o lacnom a ľahkom odpustení hriechov smrťou Syna Božieho na kríži. Temno nechce, aby ste naprávali pokazené, naopak, temno chce, aby čo najviac ľudí išlo do zatratenia, lebo predstavitelia temna už vedome vedia, že ich čas sa končí, prečo by tam mali ísť len oni sami...

V Biblii je toho dosť nato, aby si každý poctivý hľadajúci našiel odkazy zo Svetla v tom zmysle, že do posledného haliera musí každý z nás splatiť svoj dlh voči Stvoriteľovi, pokiaľ chce byť pustený do Jeho nebeského Božieho Kráľovstva. 

Nerátajme s desiatkami, so stovkami rokov k vyvrcholeniu Očisty Zeme, ale pamätajme:

Len dva dni hore u Pána prešli od vraždy na Synovi Božom, takže každou minútou, sekundou môže dôjsť k tomu, čo sám Ježiš oznámil – príchod Syna Človeka v oblakoch.

Konečné roztriedenie ľudských duchov, oddelenie zrna od pliev … Potom bude už neskoro bedákať, že ma niekto oklamal. Dopustili sme to svojou ľahostajnosťou a duchovnou lenivosťou.

 

Syn Boží nezanechal nám svoje podobenstvá nato, aby sme o nich vzletne na pobožnostiach rozprávali, ale nato nám boli dané, aby sme sa v nich videli! A aby sme ich správne vedeli dešifrovať a poučiť sa z nich.

Prichádzajúca doba, spomínaná aj v Zjavení Jána, je plná konkrétnych znamení. Dajme teda okrem iného pozor na znamenia na nebi.

A keď sa objaví na nebi znamenie Syna Človeka, Jeho príchod v oblakoch už je veľmi blízko. Ale tým sa končí panstvo temna na Zemi. A oni to vedia.

Radujme sa teda každý deň a buďme pripravení ako tie rozumné panny v podobenstve z Biblie, ktoré s olejom čakali na ženícha.

Pánov deň D sa blíži. A pripravený môže byť len ten, ktorý žije podľa pravidiel Stvoriteľa a majiteľa Zeme.

 

V dnešnej dobe Posledného súdu sa napĺňajú všetky Božie zasľúbenia o tomto súde, proroctvá o narodení a pôsobení Kráľa kráľov a zjavenia o Tisícročnej ríši mieru a lásky na Zemi, kde zlo viac nebude mať miesto.

Takisto neodvratne sa naplnia aj povzbudivé slová toho, ktorý je prorokom Izaiášom zvestovaný ako „Boh s nami“ – IMANUEL:

 

„A jednou, až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém životě, který Pán dá jen těm, kteří budou ochotně chodit podle svatých zákonů Jeho stvoření.“