Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“

Na úvod predkladám čitateľovi krátke vysvetlenie z teletextu Slovenskej televízie, ako a odkedy je tento kresťanský sviatok slávený.

Uvedený STV-Text bolo možné vidieť na TV obrazovkách dňa 15.8.2002 na stránke P121:

STV Text 15.8.2002, 00:12:00 P121

Nanebovzatie Panny Márie.

Katolícki veriaci na Slovensku i vo svete oslávia 15.augusta sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to jeden z mnohých mariánskych sviatkov, ktoré si pripomínajú počas roka..

Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V roku 1950 pápež Pius XII. vyhlásil učenie, že Matka Božia bola telom i dušou vzatá do neba, ako článok viery. V Jeruzaleme sa tento deň slávil od 5.storočia ako sviatok zosnutia Panny Márie. Podobne ho slávia aj gréckokatolícki a pravoslávni veriaci.

 

Takže do 7.storočia si kresťania pripomínali jej odchod zo Zeme jednoducho - tak, ako ho slávia aj dnes gréckokatolícki alebo pravoslávni veriaci, ale od 7.storočia bol tento deň pre katolíkov už cirkvou prikázaný. Aby sa kult Márie ešte viac prehĺbil, bolo potrebné o 13 storočí neskôr vyhlásiť ako článok viery učenie, že Mária odišla zo Zeme dokonca aj vo svojom tele.

Aj tu možno vidieť, ako sa postupne vyvíjal kult Márie - pozemskej matky Ježišovej.

Ježiš sa po svojej pozemskej smrti síce učeníkom zjavoval v inom tele (v jemnejšom, než bolo jeho pozemské - viď Biblia), ale keďže už cirkev dlhé roky učila, že aj On odišiel do nebies v pozemskom vzkriesenom tele, prečo by nemohla odísť do nebies aj jeho pozemská matka? Na skutočnosť, že aj Mária bola vzatá do neba v tele a duši, došla cirkev zrejme až v 20.storočí.

A tak sa na jednu pokriveninu prilepila umelo druhá, aby „veriaci“ už vôbec nepochyboval o tom, že Mária bola nielen pozemskou matkou Ježišovou, našou nebeskou Matkou, ale že ona je Kráľovnou nebies, apod.

Ako dôkaz týchto tvrdení cirkev uvádza okrem iného aj 12.kapitolu zo Zjavenia Jána.

 

V liturgickom katolíckom kalendári je ku každému dňu pripojený citát z Biblie (responzórium), ktorý podľa navrhovateľov možno používať ako myšlienku na deň alebo ako pomôcku k osobnej modlitbe.

V prípade dátumu 15.august (katolícky sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“) sú odporučené nasledovné state z Biblie:

 

Zjavenie Jána - kap.11/verš 19; kap.12/verš 1,3-6,10;

Žalm 45;

List Pavla 1Kor. kap.15/20-27;

Ev.Lukáša kap.1/39-56.

 

Čitatelia Biblie vedia, že Ján mal zjavenie až po Ježišovej smrti. Nie náhodou sa v Zjavení Jána na viacerých rôznych miestach jasne zdôrazňuje, že toto proroctvo hovorí o tom, čo sa má stať (viď. kapitola 1/verš1; kap.4/1; kap.22/6) - necelých sto rokov po Ježišovi sa tu hovorí o budúcnosti!

Prečo sa teda až na troch miestach zdôrazňuje, že ide o deje budúce? Nie je to náhodou aj preto, že vo Svetle sa už vtedy vedelo, že niektoré časti tohto proroctva bude niekto vykladať ako deje minulé?

Žiadne Božie proroctvo nepredpovedá vo svojom zjavení také udalosti, ktoré sa už stali - ktoré sú minulosťou. Také niečo nemôžu predsa ani najtupší ľudia očakávať od ich dokonalého Stvoriteľa. Každé proroctvo predpovedá deje, ktoré sa za určitých predpokladov majú ešte len stať.

„Duchovný pastier“, ktorý si môže dovoliť svojim slepým „ovečkám“ poukazovať na proroctvo zo Zjavenia Jána a svojvoľne ho vykladať ako minulosť tam, kde mu to vyhovuje, a ako budúcnosť tam, kde buď tomu neporozumel, alebo to nie je také nebezpečné pre upevňovanie jeho pozemskej moci, ten vie veľmi dobre, čo robí. Je to navyše totálny výsmech priamo do očí tých „veriacich“, ktorí svoje oči nepoužívajú na videnie, uši na počúvanie a srdce na vyciťovanie.

Nepríjemnú predpovedanú budúcnosť zahaľuje obyčajne ten, kto sa niečoho v tej predpovedi bojí. Nechce, aby ľudia tomu porozumeli tak, ako je to zvestované. Chce si napríklad ešte čo najdlhšie užiť na úkor druhých ...

Nechcená budúcnosť v Zjavení Jána sa musela na niektorých miestach vykladať ako minulosť, aby „ovečky“ nevedeli, že sa tu ohlasuje príchod toho Vyslanca Božieho, ktorý je naozajstným Sudcom v Poslednom Súde a zvestovaným Kráľom kráľov, čím sa na Zemi definitívne skončí vláda všetkých tých, ktorí celé veky prichádzali k ľuďom v ovčom rúchu, ale vnútri to boli draví vlci!

 

V Zjavení Jána práve v citátoch odporúčaných katolíckou cirkvou sa jednoznačne hovorí, že drak chcel dieťa hneď pri narodení zožrať (zabiť); žena odetá Slnkom (Kráľovná nebies) napriek tomu porodila chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom (život na Zemi bude možný jedine plnením „železných“ dokonalých večných Božích zákonov a prikázaní). Žena porodila chlapca, ktorý bol vzatý k Božiemu trónu (ako dieťa do bezpečia). Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, ktorá porodila chlapca, ale žena dostala krídla a bola vzatá na púšť. Drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena (duchovného potomstva), ktorí zachovávajú prikázania Božie ...

 

Mária porodila Ježiša v Betleheme, ale okrem ťažkostí s ubytovaním nie je v Biblii žiadna zmienka o nejakom drakovi, ktorý by chcel jej dieťa hneď po pôrode zabiť. Mária s Jozefom a malým Ježišom utiekli do Egypta iba kvôli Herodesovmu nariadeniu.

Bol Ježiš hneď po narodení vzatý k Božiemu trónu, bol hneď po narodení vzatý do bezpečia mimo dosah draka - do sfér, kde temno nemá žiadnu moc? Je snáď pozemský Egypt tým Božím trónom? Je tým drakom z Biblie nebodaj Herodes, pred ktorým Mária s rodinou musela utiecť? Prenasledoval nejaký drak po Ježišovom narodení len jeho pozemskú matku Máriu, aby musela - po odchode svojho dieťaťa - odletieť niekam na „púšť“ aj ona?

Kto sú tí, ktorí sú z jej semena - duchovného potomstva - ktorí zachovávajú prikázania Božie? Hovorí sa tu jasne o prikázaniach Božích - nie o prikázaniach ľudí! Takže žiadne cirkevné prikázania!

Kto teda mala byť tá žena Svetlom poslaná - Panna, ktorá mala porodiť syna a dať mu meno Imanuel? (cirkev v súvislosti s narodením chlapca uvádza odvolávku na proroctvo Izaiáša - kap.7/14)

 

V Matúšovom evanjeliu sa jednoznačne spomína, že anjel vravel Jozefovi: „Mária porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš“.

Ak sa v ďalšom texte spomína, že Imanuel znamená „Boh s nami“, tak to značí, že Imanuel je vtelené Slovo Božie takisto, ako bol vteleným Slovom Božím aj Ježiš. V tomto sú jedno! Imanuel ale nie je Ježiš! Ježiš je Láska Božia a Imanuel je Duch Svätý - Vôľa Božia. Aj kresťania hovoria predsa o troch osobách Božích - Boh Otec, Boží Syn a Duch Svätý.

Tu sa umelo z dvoch osôb trojjediného Boha urobila jedna.

 

Natíska sa teda otázka:

Ako sa malo teda naplniť zo Zjavenia Jána a Izaiášovho proroctva zvestovanie o narodení Imanuela? Tým, že sa narodil Ježiš?! (Ev.Matúšovo kap. 1/21-23) Kde je v tomto logika a zdravý rozum?

 

Odpoveď znie:

Proroctvo Izaiáša a Zjavenie Jána predpovedalo narodenie Imanuela - Ducha Svätého ako Kráľa kráľov, hovorilo o príchode Sudcu k Poslednému Súdu v budúcnosti (tesne pred Očistou Zeme), kým evanjeliá hovorili o narodení Ježiša, čiže o deji, ktorý sa už odohral v minulosti!

Zjavenie Jána a proroctvo Izaiáša hovoria o inej žene odetej Slnkom v budúcnosti a nie o Márii z minulosti!

Ani samotní učeníci Ježiša často nechápali, na čo sa aj sám sťažoval, najmä keď povedal, že „ešte by som vám chcel toľko povedať, ale nezniesli (nepochopili) by ste to“.

Takisto učeníkmi nebolo pochopené ani zvestovanie o narodení Imanuela a o príchode Syna Človeka v oblakoch.

 

Ak sa v uvedených veršoch Zjavenia Jána nehovorí o Márii a narodení Ježišovom, ale o inej žene a narodení Imanuelovom, tak ani v liturgickom katolíckom kalendári na deň 15.august nie je preto správne uvádzať horeuvedené responzórium. Vo výkladoch katolíckej cirkvi sa na niektorých miestach účelovo zamieňa budúcnosť za minulosť. Prečo?

Navyše ani Máriino nanebovstúpenie v tele a duši nie je možné, lebo v tele nemôže ani Boží Syn vystúpiť na nebesia. To by sa zjavoval svojim učeníkom v pozemskom tele, ktoré poznali a nestalo by sa, že sa ho zľakli, alebo ho vôbec nepoznali.

Keby to bolo možné, Ježiš sa vôbec nemusel pozemsky narodiť, neexistovala by Mária - pozemská matka Božia, ale kľudne bez akýchkoľvek problémov mohol prísť z nebies priamo v pozemskom tele bez nej.

Keďže sa Ježiš Kristus na zemi narodil, vyrástol a zomrel, dokazuje to len tú skutočnosť, že aj Syn Boží sa musí podrobiť vo všetkom večným dokonalým a nemeniteľným zákonom svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

 

Ak dnešná katolícka cirkev potrebuje, aby jej ovečky verili, že Mária bola vzatá do neba aj v tele, že ona je našou nebeskou matkou, určite tým niečo sleduje. Prečo sa Mária vôbec narodila ako človek a neprišla v hotovom pozemskom tele rovno na Zem?

Ak teda nanebovzatie v tele a duši či už Márie alebo kohokoľvek iného odporuje Božím zákonom, komu potom takéto „sviatky“ slúžia?

 

Prikázaným katolíckym sviatkom „Nanebovzatie Panny Márie“ sa povyšuje osoba a poslanie Márie z Nazaretu - pozemskej matky Ježišovej, ktorej pôvod je len duchovný, aby sa zakryla existencia a pôsobenie pravej Kráľovnej nebies, Pramatky a Prakráľovnej Elisabeth, ktorej pôvod je v Božskej ríši.

 

Pokrivenými cirkevnými výkladmi Biblie a sviatkami sa zároveň nepriamo popiera tretia osoba trojjediného Boha - Duch Svätý - Imanuel, ktorý bol zvestovaný ako Alfa a Omega vo Stvorení, ako Kráľ Tisícročnej ríše na Zemi.

 

Božie zasľúbenia o Imanuelovi sa napĺňajú bez ohľadu na želania ľudí tak, ako to bolo zo Svetla zvestované a chcené - podľa Vôle Božej!