Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Z Biblie bez komentára ...

Mt23/9,10: 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Mt23/11,12: 11 Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Mt23/13 Beda zákonníkom a farizejom: 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.

Lk11/52: 52 Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.

Mal1/6: 6 Syn ctí otca a sluha svojho pána; ale jestli som ja otec, kde je moja česť? A jestli som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hospodin Zástupov, vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom?

Mt7/21,23: 21 Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?" 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

Lk6/46: 46  Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?

Mt10/28: 28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Lk12/51-53: 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."

Mt12/31 Hriech proti Duchu Svätému: 31 Preto vám hovorím: ¼uďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.

Žid6/4-6: 4 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, 6 a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.

Mt12/46-50 Pravá Ježišova rodina: 46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. 47 Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať." 48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka."

Mt13/14,15: 14 Tak sa na nich spåňa Izaiášovo proroctvo:

" Budete počúvať; a nepochopíte,

budete hľadieť; a neuvidíte .

15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu:

ušami ťažko počujú

a oči si zavreli,

aby očami nevideli

a ušami nepočuli,

aby srdcom nechápali a neobrátili sa -

aby som ich nemohol uzdraviť."

Mar7/5-9,13: 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?" 6 On im povedal: "Dobre o vás, pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané:

" Tento ľud ma uctieva perami,

ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

7 No darmo si ma ctia,

lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy."

Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov." 9 A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."

Mt15/13 : 13 On im odpovedal: " Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom.

Mt6/5-8 O modlitbe: - 5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7  Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Mt15/17-20: 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje."

Mar12/38-40 : 38 Ako učil, hovoril: " Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, 39  po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. 40 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd."

Lk4/8 : 8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: " Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."

Ján4/34: 34  Ježiš im povedal: " Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo“.

Ján6/60-66: 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: " Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: " Toto vás pohoršuje? 62 A čo, až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63  Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 Ale niektorí z vás neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec."

Petrovo vyznanie - 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Ján14/6,15,21: 6  Ježiš mu odpovedal: " Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."

Sk12/24: 24 A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo.

Sk13/49: 48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo Slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. 49 A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji.

ZjJ15/4: 4 Kto by sa nebál, Pane,

a neoslavoval tvoje meno?!

Veď ty jediný si Svätý;

prídu všetky národy

a budú sa ti klaňať,

lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

ZjJ 22/8,9: 8 Ja, Ján, som to počul a videl: A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: "Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

ZjJ19/11-16: Víťaz na bielom koni - 11 Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje.

12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

ZjJ22/15: 14 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 15  Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Ján1/14: 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Gal-6/5-7: 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.

6 Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

Ž62/13: 13 A tvoja je, ó, Pane, milosť, lebo ty odplatíš každému podľa jeho skutku.

Mt16/27: 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Jer17/10: 10 Ja Hospodin zpytujem srdce a zkúšam ľadviny, nato, aby som dal každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.

Job34/11: - 11 Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta.

Ez-7/3-9: 3 Teraz už koniec na teba, a vypustím na teba svoj hnev a budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrhnem na teba všetky tvoje ohavnosti. 4 A moje oko sa nezľutuje nad tebou, ani nebudem šetriť; ale uvrhnem tvoje cesty na teba, a tvoje ohavnosti budú v tvojom strede, a zviete, že ja som Hospodin. 5 Takto hovorí Pán Hospodin: Zlo, jedno zlo, hľa, prichádza. 6 Koniec prichádza, prichádza koniec; zobudil sa proti tebe; hľa, prichádza to. 7 Prichádza na teba tvoj osud, obyvateľu zeme; prichádza čas, už je blízko deň, totiž deň hrmotu a nie radostného výskotu po vrchoch. 8 Teraz už skoro vylejem na teba svoju prchlivosť a dokonám proti tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrhnem na teba všetky tvoje ohavnosti, 9 a moje oko sa nezľutuje, ani nebudem šetriť, naložím na teba podľa tvojich ciest, a tvoje ohavnosti budú v tvojom strede, a zviete, že ja Hospodin bijem.

Ez 7/15,16: 15 Meč bude hubiť vonku, vnútri mor a hlad; ten, kto bude na poli, zomrie mečom, a kto bude v meste, toho strávi hlad a mor. 16 A jestli aj niektorí z nich uniknú útekom, budú na vrchoch, všetci budú úpieť ako holubi údolí, každý pre svoju neprávosť.

Ez 7/25-27: 25 Záhuba ide, a budú hľadať pokoj, ale ho nebude. 26 Zkaza na zkazu prijde, a novina bude za novinou; budú hľadať videnie od proroka, ale zákon zahynie od kňaza a rada od starcov. 27 Kráľ bude žalostiť, a knieža si oblečie spustošenie, a ruky ľudu zeme budú predesené. Učiním im podľa ich cesty a budem ich súdiť ich súdmi, a zvedia, že ja som Hospodin.

1Petrov list4/11: 11 Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Ján8/47: 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha."

Lk11/27,28: 27 Ako to hovoril (Ježiš), akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." (Mária) 28  Ale Ježiš povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho."