Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Dve olivy

Zachariáš

4. kapitola

Videnie o svietniku a o olivách. Zasľúbenie Zorobábelovi.

1Potom sa navrátil anjel, ktorý to hovoril so mnou, a zobudil ma jako muža, ktorého zobudia z jeho spánku. 2A riekol mi: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím a hľa, svietnik, celý zo zlata, a jeho nádoba na olej na jeho vrchu a sedem jeho lámp na ňom a po siedmich trúbkach k lampám, ktoré sú na jeho vrchu. 3A dve olivy pri ňom, jedna z pravej strany nádoby a jedna na jej ľavej strane. 4A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou, povediac: Čo znamenajú tieto veci, pane? 5Na to odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou, a riekol mi: Či nevieš, čo znamenajú tieto veci? A ja som povedal: Neviem, pane. 6A odpovedal a riekol mi: Toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov. 7Kým si ty, veľký vrchu, pred Zorobábelom? Rovinou! A vynesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním: Milosť, milosť mu! 8A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 9Ruky Zorobábelove založily tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú. A tak zvieš, že Hospodin Zástupov ma poslal k vám. 10Lebo kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú a uvidia kameň, olovnicu, v ruke Zorobábela týchto sedem. Sú to oči Hospodinove, ktoré chodia po celej zemi. 11A ja som mu odpovedal a riekol: Čo znamenajú tieto dve olivy na pravej strane svietnika a na jeho ľavej strane? 12A odpovedal som aj po druhé a riekol som mu: Čo tie dva klasy olív, ktoré sú tesne vedľa tých dvoch zlatých trubíc a ktoré vylievajú shora zo seba olej ako zlato? 13Na to mi riekol a povedal: Či nevieš, čo znamenajú tie veci? A povedal som: Neviem, pane. 14Vtedy riekol: To sú dve deti oleja , ktoré stoja pred Pánom celej zeme.

Izaiáš

7. kapitola

Znamenie: Panna počne... Imanuel.

10A ešte hovoril Hospodin Achazovi a riekol: 11Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, žiadaj, už či bude z hlboka dole a či z vysoka hore. 12Ale Achaz povedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. 13Vtedy riekol prorok: Nože počujte, dome Dávidov: Či vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môjho Boha? 14Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Imanuel .

Jánovo evanjelium

14.kapitola

Ak ma milujete... Tešiteľ.

15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky

26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

15.kapitola

26Ale keď prijde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Duchapravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne.

16.kapitola

8A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde, 9a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 10o spravedlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, 11a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. 12Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. 13Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

26Toho dňa budete prosiť v mojom mene, a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať Otca, 27lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že som ja vyšiel od Boha. 28Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.