Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Ježiš  a Jeho svedectvo Pravde

Veľká  Noc je za nami, pôstne obdobie, Zelený štvrtok, Posledná  Večera, ukrižovanie Syna Božieho na Veľký Piatok, vzkriesenie na Veľkonočnú nedeľu.

Väčšina kresťanských veriacich aj dnes vníma tieto pamätné dni ako pripomienku toho, čo im predstavitelia cirkví už stáročia kážu v kostoloch – Syn Boží, Ježiš Kristus, prišiel na svet, aby nás spasil svojou smrťou na kríži.

Žiaľ, máloktorý z týchto veriacich si poriadne zalistuje v Biblii, aby sa naozaj dozvedel pravdu.  

Slovenský národ v tejto dobe dostal dva dary navyše.

V období Vianoc 2009 si mohli všetci veriaci na Slovensku pozrieť a vypočuť v televízii filmové spracovanie Matúšovho evanjelia v slovenskom jazyku, verš po verši. A teraz, v období Veľkej Noci 2010 opäť sme dostali príležitosť vidieť a počuť filmovú verziu Jánovho evanjelia v slovenskom dabingu, verš po verši.

Obidva tieto filmy majú podľa mňa obrovský duchovný význam, hoci niektoré slová a vety sú povedané v týchto filmoch iným spôsobom, modernejším, než je to napísané v Biblii. 

K slovenskému divákovi, k poslucháčovi, k veriacemu a k hľadajúcemu prichádzajú tentoraz skutočné príbehy a životné situácie okolo Syna Božieho v novom filmovom spracovaní. A hlavne SLOVO Ježišovo opäť znie, lebo v Ňom sa Slovo telom stalo a ľudia môžu prostredníctvom videného a počutého vnímať evanjelium aj inak.

Tieto riadky píšem preto, lebo som živým príkladom toho, keď som okolo jednej, možno základnej informácie v Biblii o spasiteľskom poslaní Syna Božieho, o ktorom som síce z iných prameňov už dávno vedel, prechádzal ako zaslepený. Jednoducho pozeral som a nevidel som, počúval som a nepočul som. Vôbec nevylučujem, že si to niektorí iní už všimli, ale ja tu podávam moje vlastné prežitie a dávam to ako príklad k tomu, aby si prípadne aj iní hľadajúci pozreli alebo vypočuli tieto evanjeliá; každému to môže len a len pomôcť.

Všetky štyri biblické evanjeliá som mnohokrát krížom-krážom čítal a mám vo viacerých verziách poznámky, ktoré považujem za dôležité. Ale ani v jednej z Biblií, ktoré mám doma, som si doteraz nevšimol také krátke a jednoznačné prehlásenie Ježišovo, kvôli čomu sa vlastne na Zemi narodil a prišiel na svet.

V evanjeliách je mnoho Jeho poučení, ale tak jednoducho povedané, to som si všimol až na Veľkonočnú nedeľu 2010, keď som počúval zvukový záznam z horeuvedených filmových spracovaní obidvoch evanjelií.

Vtedy pri počúvaní 18.kapitoly Jánovho evanjelia mnou doslova trhli slová Ježišove, ktoré patria medzi Jeho posledné odkazy ľudstvu. Ihneď som si to išiel overiť v Biblii. 

Tu sú tie slová Syna Božieho, ktoré zneli na Veľký  Piatok a znejú dodnes:

[Katolícka Biblia, Jánovo ev. kap.18, verš 37]: „Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. JA SOM SA NA TONARODIL A NA TO SOM PRIŠIEL NA SVET, ABY SOM VYDAL SVEDECTVO PRAVDE. KAŽDÝ, KTO JE Z PRAVDY, POČÚVA MÔJ HLAS."

[Evanjelická  Biblia, Jánovo ev. kap.18, verš 37]: „Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. JA SOM SA NATO NARODIL A NATO SOM PRIŠIEL NA SVET, ABY SOM VYDAL PRAVDE SVEDECTVO. KAŽDÝ, KTO JE Z PRAVDY, ČUJE MÔJ HLAS.

[Kralická Bible, Janovo ev. kap.18, verš 37]: „I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. JÁŤ JSEM SE K TOMU NARODIL, A PROTO JSEM NA SVĚT PŘIŠEL, ABYCH SVĚDECTVÍ VYDAL PRAVDĚ. KAŽDÝ, KDOŽ JEST Z PRAVDY, SLYŠÍ HLAS MŮJ“ 

Takže  JEŽIŠ KRISTUS AKO SYN BOHA OTCA NEBESKÉHO neprišiel na svet nechať sa zavraždiť, ako chcená obeť za odpustenie našich hriechov, ale PRIŠIEL VYDAŤ SVEDECTVO BOŽEJ PRAVDE, ktorú OSOBNE do tohto sveta PRINIESOL, lebo ON BOL TOU PRAVDOU! A jedine BOŽIA PRAVDA JE TOU CESTOU DO ŽIVOTA VEČNÉHO!

Hriechy nám budú odpustené jedine vtedy, ak budeme počúvať  Hlas Boží, čiže ak si svoje životy zariadime podľa SLOVA od Boha, tej Božej Pravdy, ktorej svedectvo prišiel Syn Boží na svet vydať a kvôli ktorej sa na Zemi narodil!

To je obrovský rozdiel oproti tomu, čo sme aj tieto dni mohli vidieť  a počúvať v kostoloch, v rozhlase, či v televízii. Zrada Judášova, vražda a násilná smrť Syna Božieho na kríži nikdy nemôžu byť nástrojom spásy! Nikdy a nikde v Božom stvorení, jedine v chorých hlavách padlého ľudstva!

Čo chcú ešte dnešní veriaci mať viac, než slová Syna Božieho? Však ani jedného apoštola, učeníka, či tzv. duchovného pastiera by nepotrebovali, keby len týchto pár slov Božích, ktoré Ježiš Kristus povedal pilátovi, snažili sa dnes správne pochopiť.

Ak Syn Boží povedal: KTO JE Z PRAVDY, POČUJE MÔJ HLAS, tak to pre každého takéhoto človeka musí logicky znamenať, že ešte neodbočil od Pravdy, od Boha, lebo kto už nie je schopný počuť Hlas Boží, Slovo Božie, ten už k Pravde Božej nepatrí, čiže nie je z Pravdy a potrebuje tak falošných vodcov, nepravých pastierov, falošných kristov, ktorí takisto nie sú z Pravdy.

Ak mám teda počuť Hlas Boží, mám ho počuť ja, a nie počuť niekoho iného, kto sa rozhodol, že mi bude tento Hlas od Boha vysvetľovať. Čiže len BOH a JA, nikto iný medzi nami! Kto dovolí, aby sa medzi neho a Boha postavil akýkoľvek samozvanec, nie je slobodný, a tým nie je z Pravdy.

Ľudia majú neustále šancu vybrať si, koho hlas budú počúvať: ľudský hlas alebo hlas Boží. 

Takže odkaz Syna Božieho pozemskému ľudstvu znie: 

KTO JE Z PRAVDY,

POČUJE HLAS BOŽÍ.  

KOHO PRAVDA BOŽIA

OSLOVILA,


POČUJE SLOVO BOŽIE A SNAŽÍ

SA PODĽA NEHO ŽIŤ.