Poučenia:
Prvé, druhé a tretie bdenie | Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?) |

Prvé, druhé a tretie bdenie

 

Syn Boží, Ježiš, napomínal svojich učeníkov neustále k bedlivosti. V jednej zo svojich rečí hovoril o služobníkoch, ktorí by mali byť bdelí a nakoniec aj hotoví, keď príde ich Pán.

A hovoril im o prvom bdení, kedy sa Pán opáše, usadí svojich za stôl a bude im slúžiť [Lukášovo ev., 12.kap., 37.verš: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri  svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k  stolu a bude ich obsluhovať.“]

A potom vravel Ježiš dvanástim o druhom a treťom bdení, o druhej a tretej stráži, resp. o polnoci a čase nad ránom, kedy znovu a znovu má Pán nájsť svojich služobníkov bdelých.

Tu sa musím v úvahe zastaviť a poukázať na jednu skutočnosť. V katolíckej Biblii je v 12.kapitole v 38.verši text „A keď príde pred  polnocou alebo až nad  ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení“, v evanjelickej Biblii je to už trochu jasnejšie povedané „A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!“,  avšak najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie je to povedané v Kralickej Biblii z roku 1613: „A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetím bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou ti služebníci.“ (pozn.: Doporučujem, aby si hľadajúci čítal Bibliu v rôznych vydaniach, veľa sa mu ujasní, lebo informácie v nich sa môžu dopĺniť.)    

V 12.kapitole v 40.verši Lukášovho evanjelia v náväznosti na spomenuté zvestovania vyzýva Syn Boží ľudí, aby boli hotoví v hodine, kedy príde Syn Človeka.

Takže tri razy sa tu hovorí o bdení a raz o tom, že by sme mali byť už hotoví.

Zo Slova Syna Božieho vieme, že príchod Syna Človeka v oblakoch sa udeje v dobe, aká nikdy nebola a už nikdy viac ani nebude, bude to tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty a vtedy by mali byť služobníci Boží so svojou duchovnou premenou už hotoví. Je to dnešok.

 

Hľadajúcemu sa natískajú otázky, kedy, kde a ako by sa malo udiať Ježišom spomínané prvé, druhé, či tretie bdenie?

Syn Boží dal vo štvrtok pred Veľkou Nocou za úlohu svojim učeníkom, aby pripravili večeru. On ich posadil, prepásal sa plátennou zásterou, slúžil im umývaním nôh a podávaním Slova [Ev.Jánovo 13.kap., verš 3.-5.:  „Ježiš vo  vedomí, že mu Otec dal do  rúk všetko a že od  Boha vyšiel a k  Bohu odchádza, 4  vstal od  stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5  Potom nalial vody do  umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“].

To bolo prvé bdenie, večer. Nastala noc.

 

Syn Boží na Poslednej večeri hovoril o Tešiteľovi, o Duchovi Svätom, o Duchovi Pravdy (viď Jánovo evanjelium 14.-16.kapitola) a zdôraznil, že ak neodíde k Otcovi, Tešiteľ nepríde, ale ak odíde, pošle od Otca Tešiteľa, toho Ducha Svätého.

A Duch Pravdy naozaj prišiel na Zem, Syn Boží Ho od Otca poslal, toho Ducha Svätého, ktorý vo svojom Posolstve uviedol ľudstvo do celej Pravdy. Spoznalo Ho málo ľudí.

To bolo druhé bdenie, obrazne povedané okolo polnoci.

 

Prorok Izaiáš, Zjavenie Jána, 3.Fatimské proroctvo a mnohé dávne proroctvá zo zaviatych dôb od Atlantídy, Zoroastra až po zvestovania rôznych jasnovidných ľudí oznamovali narodenie chlapca, ktorý bude vládnuť na Zemi ako kráľ.

Kráľ Tisícročnej ríše, Imanuel, sa narodil Panne, žene odetej slnkom, bol po narodení vzatý k Bohu a Jeho trónu, aby sa po očiste a po vybudovaní tisícročného Kráľovstva Božieho na Zemi mohol vrátiť k Otcovi. Toto narodenie, túto dejinnú udalosť zaregistrovalo ešte menej ľudí, hoci bola zvestovaná a oznamovaná do celého sveta.

To bolo tretie bdenie,nad ránom, kedy sa noc končí a chýli sa k rozvidneniu do nového dňa. Ale tento „Nový deň“ nám prinesie to, čo videl Ján a zvestuje sa v Biblii, v Zjavení Jána: „Nové nebo, nová Zem“.

 

Dnes sa dostávame do doby v prebiehajúcom súde, kedy sa všetko zrýchľuje a navonok zhoršuje, zdanlivo víťazí temno nad svetlom, ale tí, ktorí sa rozhodli, že chcú byť na strane víťazov, vedia, že záchrana spočíva jedine v plnení vôle Božej, v plnení pravidiel Najvyššieho, v živote podľa večných Božích zákonov.

Záchrana a spása spočíva v Slove Božom.

Ono nám tu zostalo ako záchranné lano, využime teda všetci ten čas, ktorý ešte máme, aby sme boli hotoví v hodine, kedy nečakane príde náš Pán.