Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Trojuholník Posledného súdu

  Na prelome roku 2000 akoby sa odrazu stala veľmi populárnou téma armagedonu, posledná bitka dobra proti zlu, téma apokalypsy, téma posledného súdu na Zemi. Veľmi veľa sa o týchto témach popísalo v rôznych časopisoch, knihách, natočilo sa množstvo dokumentov a filmov, akoby všetci ich autori a tvorcovia cítili, že sa niečo neodvratiteľné blíži k Zemi a ľudia by mali o tom čosi viac vedieť.

A je to tak. Dnešok je práve tá doba, o ktorej mnohé zjavenia a proroctvá hovorili ako o dobe pred „koncom sveta“. Výrazom „koniec sveta“ sa ale nemyslí absolútny koniec všetkého, čo existuje na Zemi, ale myslí sa tu len dej zničenia všetkého starého zla.

Dôkladnou očistou Zeme bude z nej všetko staré odstránené, aby sa na celkom nových základoch mohla vystavať taká ríša, v ktorej konečne aj pozemské zákony, vytvorené ľuďmi, budú v súlade s večnými Božími zákonmi a kde sa samotní ľudia pričinia o naplnenie slov z modlitby Otčenáš – „príď k nám kráľovstvo tvoje“.

Ak si niekto myslí, že koniec tohto pokriveného starého sveta je ešte niekde v nedohľadne, tak nech sa nenechá mýliť a uchlácholiť najmä tým, že na prelome tisícročí sa zdanlivo nenaplnili mnohé katastrofické predpovede. Proroctvá a zjavenia nie sú zlé, to len ľudia svojím zlým chcením odďaľujú konečné účinky Posledného súdu, ktoré týmto budú oveľa tvrdšie a drastickejšie, než sa predpokladalo.

To, čo dnes prežijeme počas jedného dňa, sa v minulosti prežívalo v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov, ba i rokov. Všetci jasne cítime a vidíme, že všetko v našom okolí sa neustále zrýchľuje, mnohí ľudia sa prestávajú kontrolovať, čiže ich diplomaticky uhladené správanie a pretvárka sa už nedajú pod vplyvom nejakej im neznámej sily tak dlho hrať ako predtým, každý sa začína prejavovať aj navonok takým, akým vo svojom vnútri naozaj je. Spôsobuje to zvyšujúci sa tlak sily, ktorá prichádza zhora, zo Svetla – od Boha!

Stojíme uprostred Posledného súdu na Zemi a každým dňom sa blížime k jeho vrcholu. Keďže nikto z nás nevie, kedy nastane koniec tohto diania, mali by sme sa snažiť čo najskôr uvoľniť sa od všetkého starého zla, začať predovšetkým v nás samotných stavať po novom, aby sme sa nenechali zlákať do nastavených pascí temna, ktoré vo svojej zlobe chce všetko ostatné a ešte živé stiahnuť do hlbín rozkladu a večného zatratenia.

Dej Posledného súdu je znázornený symbolicky na schéme, ktorá je rozdelená na dve časti: 1/Nedávna minulosť 2/Súčasnosť.

Vidíme dva pravouhlé trojuholníky, kde jedným zo spoločných znakov je, že tlak Svetla tu pôsobí akoby na preponu a spôsobuje, že Trojuholník Posledného súdu sa postupne zužuje a predlžuje, a to smerom nadol. Tlak Svetla tlačí všetko temné a všetko, čo sa nechce hýbať, tam, kam podľa zákona rovnorodosti aj patrí – do hlbín.

Týmto tlakom Svetla, sa horizontálna odvesna zužuje, čím sa postupne čas návratu spätných pôsobení u každého človeka skracuje. Vertikálna odvesna sa postupne predlžuje, čiže intenzita vracajúcich spätných pôsobení pre každého človeka sa naopak zvyšuje, každý človek čoraz intenzívnejšie pociťuje dianie okolo seba, či už v negatívnom zmysle alebo pozitívnom – vždy spravodlivo – podľa slov: „Človeče, čo zaseješ, musíš zožať!“.

Konečným cieľom každého ducha je vstup do Raja. Raj ľudských duchov sa nachádzal a nachádza pevne a nemenne na tom istom mieste, a preto aj na schéme je cieľ (znázornený Krížom Pravdy) stále v rovnakej výške.

Trojuholník Posledného súdu
Zvyšujúcim tlakom Svetla sa všetko neustále zrýchľuje, stále je menej a menej času na návrat do Raja a cesta doň je stále tažšia a tažšia ...
trojuholnik posledneho sudu

Na prepone oboch trojuholníkov môžeme vidieť tri body (bod A, bod B, bod C), znázorňujúce troch rôznych ľudí, ktorí sa po nej snažia dostať smerom do cieľa.

Pútnik A kráča bez otáľania rýchlejšie než pútnik B, pretože rozhodnejšie zhadzuje zo seba všetko staré a buduje podľa zákonov Božích v sebe všetko nové. Pútnik C vystúpil do určitej malej výšky, ale ďalej sa už nesnaží kráčať sám. Zostal stáť. Zrejme si myslí, že času na výstup do Raja je ešte stále dosť.

Z obrázku sa dá vyčítať, že spätné pôsobenia na týchto troch pútnikov sa vracajú v inom čase a v rozdielnej intenzite.

Tu sa teda prejavuje len to, čo môžeme aj na Zemi pozorovať, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Ak by sa pútnik A, kráčajúci hore preponou, zošmykol a spadol, čiže porušil by pravidlá potrebné na bezpečný výstup, určite by dôsledky tohto pádu boli oveľa horšie, ako pre pútnikov B alebo C, ktorí sa nachádzajú v menšej výške.

Touto výškou je jasne naznačená skutočnosť, že čím je človek bližšie ku Svetlu, teda je duševne vyššie ako druhí, tým má väčšiu zodpovednosť a samozrejme aj spätné účinky budú silnejšie a čas ich návratu kratší, než u ľudí, ktorí tak vysoko ešte nevystúpili.

V súčasnosti pútnik B nie je ani v tej výške, ako bol pútnik A ešte v nedávnej minulosti, ale čas návratu spätných pôsobení je pre neho dnes kratší, ako nedávno pre pútnika A.

Zo schémy je možné logicky vydedukovať, že s postupujúcim časom sa prepona trojuholníka tlakom Svetla neodvratne blíži k predlžujúcej sa vertikálnej odvesne, čím sa výstup do cieľa neustále sťažuje a ten, kto sa nesnaží čo najrýchlejšie stúpať hore, vlastne klesá nadol.

Jasne to vidíme u pútnika C, ktorý tým, že sa zastavil, vlastne klesá do hlbín. To sú najmä tí tzv. vlažní, ktorí si myslia, že ich niekto druhý snáď vynesie do Kráľovstva Božieho bez toho, že by sa museli sami namáhať vystúpiť do cieľa. Podľa zvestovania budú títo takisto zavrhnutí.

Mnohí v dnešnej dobe vidia množstvo ľudí, ktorí vedome a neskrývane robia zle a zdanlivo sa im nič nevracia, žijú si navonok spokojne, majú všetkého nadostač, aj zdravie im slúži, proste si na Zemi užívajú. Vyplýva z toho samozrejme otázka, prečo dobrí ľudia musia toľko trpieť a títo zloduchovia si spokojne užívajú na úkor nešťastia druhých.

Odpoveď je jednoznačná. To sú tí, ktorí svojimi skutkami a myšlienkami žijú úplne v rozpore s Božími zákonmi. Tlakom Svetla boli zatlačení až do toho rohu Trojuholníka Posledného súdu, ktorý je najvzdialenejší od jeho prepony, čiže sú vlastne svojím zlým chcením aicky vylúčení z akejkoľvek možnosti výstupu do výšin, kam smerujú ostatní pútnici s dobrým chcením. Na schéme sú tieto nenapraviteľné kreatúry označené bodom „X“.

V Poslednom súde mnohí dobrí ľudia, ak chcú dôjsť do Cieľa, musia si odpykať svoje všetky minulé chyby a viny, a zároveň musia neraz prísť do styku aj s týmito odpadlíkmi, aby boli všetky ich karmické vzájomné vlákna z minulosti čo najskôr rozviazané.

Strmosť prepony sa s postupujúcim časom neustále zväčšuje, takže všetko a každý musí padnúť, kto nekráča urýchlene nahor, držiac sa prísnych pravidiel pri výstupe, čiže neriadi sa celou dušou pri svojom vzostupe do Raja Božími zákonmi.

Takýmto spôsobom padá na prepone všetko, čo sa na nej pevne neudržalo a strhuje so sebou aj iných, ktorí sa nachádzajú v menších výškach. Čím vyššie niekto vystúpil, tým menej odpadu bude na neho zhora padať. Preto tí, ktorí sú nižšie na prepone, musia v konečnom dôsledku vynaložiť oveľa viac námahy, aby sa na prepone udržali a vystúpili nahor, než tí, ktorí sa snažili už skôr vystúpiť čo najvyššie.

Pre najťažšie chvíle života každého človeka na Zemi bolo ale zo Svetla zaslané lano, ktorého sa každý pútnik na prepone Trojuholníka Posledného súdu môže pevne pridržiavať, aby nebol padajúcimi temnotami a ich služobníkmi strhnutý do hlbín priepasti, z ktorých už nemusí byť možný návrat. Je len nutné toto lano čo najskôr vyhľadať kvôli vlastnej záchrane, a takisto aj vzhľadom k tomu, že koniec Posledného súdu je pevne stanovený, hoci termín konca my ľudia nevieme a ani vedieť nebudeme.

Toto lano môže každý človek ešte dnes nájsť, môže sa ho pevne chytiť a naučiť sa prostredníctvom neho stúpať nahor. Ešte je čas! Príde ale doba pre každého zvlášť, kedy žiadne lano a ani žiadna iná pomôcka mu už nemusia pomôcť nato, aby došiel zavčasu do cieľa!

Spomínané zachraňujúce lano je SLOVO BOŽIE.

Kto bude všade svojím dobrým chcením dokazovať, že sa snaží stúpať do svetlých výšin životom podľa Slova Božieho a večných zákonov Božích, má nádej, že stihne ešte dôjsť do svojho pravého domova – do Kráľovstva Božieho – Raja ľudských duchov.