Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Kade vedie cesta k Svetlu?

 

V poslednej dobe je možné vidieť a cítiť na celej Zemi, a to nielen na vonkajšej slovnej úrovni, ale aj v skrytom, myšlienkovom svete, rôzne snahy o to, že nastal čas, kedy by sa malo skoncovať so vzájomnou nevraživosťou medzi skupinami s rôznym svetonázorom, či vierovyznaním. Malo by sa podľa toho prestať s odmietaním ľudí s iným pohľadom na vec samotnú a na dianie týkajúce sa Veľkej očisty a budovania Kráľovstva Božieho na Zemi. Navonok tieto snahy vyzerajú veľmi pozitívne.

Dnes je dosť veľa ľudí aj medzi čitateľmi Posolstva Grálu, ktorí si pod vplyvom určitých vodcov myslia, že by bolo dobré, keby sa vo väčšom merítku organizovane  a častejšie stretávali a bližšie spolupracovali takí, ktorí predtým neraz zhliadali na seba nie práve najvľúdnejšie, dokázali by tak viac, než keď sa takto trieštia na mnohé skupiny. Ako príklad sa tu popri inom poukazuje aj na mnohorakosť a nejednotnosť kresťanských cirkví.

Podľa mňa by v tomto bolo dobré uvedomiť si zopár dôležitých faktov.

Trieštenie kresťanských cirkví okrem pozemskej túžby po moci nastalo aj tým, že posolstvo Syna Božieho On sám nenapísal, ale bolo spísané len neskôr na základe ústneho podania Jeho nasledovníkov, čím bolo v ďalších rokoch mnohými nepochopené.

Avšak Slovo Syna Človeka je spísané a máme ho v pôvodnom znení k dispozícii všetci. Takže každý hľadajúci si môže sám overiť a porovnať to, čo mu hovoria rôzni tzv. „znalci Slova“ a čo mu hovorí samotné Slovo Pánovo. Domnievam sa, že tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty nikto nepotrebuje nejakých samozvaných pastierov, ktorí by radi schovali pod jeden šiator skupiny ľudí s rôznym pohľadom na vec, aby sa navonok zdalo, že sú vo všetkom jednotní.

Je minimálne počudovaniahodné, že po spájaní volajú najmä tí, ktorí chrlia svoje vlastné výklady, výtvory a knihy ako na bežiacom páse, nadmerne zahlcujú hľadajúcich ľudským slovom, takže ich stúpencom zostáva len málo času na samotné Slovo Božie. Väčšinou sú to tí, ktorí propagujú prerobené Posolstvo, kde boli odstránené práve tie najtvrdšie slová na adresu tohto skazeného ľudstva, chýbajú tam tie prednášky, odseky a vety, kde Syn Človeka oslovuje svojich najbližších, konkrétne poukazuje na Božie zasľúbenia a proroctvá, na Tisícročnú ríšu a na úlohu, ktorú v tejto očistnej dobe zohráva proroctvami zvestovaný Imanuel.

 

Vidíme, že aj cirkvi mávajú s rôznymi Bibliami, ktoré navzájom nie sú totožné, hoci Ježiš Kristus bol len jeden, SLOVO je len jedno, Syn Boží predsa nebol katolík, prostestant, či nejaký iný stúpenec, PRAVDA je len jedna.

Vždy a všade, naveky, platí: BOH je SLOVO a to Slovo je dokonalosť sama. Ale čo je dokonalé, to je nemeniteľné.

Takže kto sa viaže a cíti viac túžbu po spájaní sa s ľuďmi na Zemi než po Slove Božom a svetlom Domove, ten si samozrejme svoju cestu vybral. Netreba mu v tom brániť, ale takisto sa netreba nechať zviesť zo svojej vlastnej cesty.

 

Čo sa týka stretávania sa vo väčších skupinách, o tom nám jasne napísala pani Natália de Lemeny-Makedonová v knihe Večné zákony - 2:

„Podľa zákona rovnorodosti by ste sa mali stýkať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Posolstvo Grálu a moju knihu. Dvaja rovnorodí, i keď sú slabí, stanú sa veľmi silnými a šťastnými. Rovnorodosť vás upevní v boji s temnom. NETVORTE však SKUPINY, lebo v nich sa ľahšie ukryjú temní.“

 

A čo k tomuto píše samotný Duch Pravdy vo svojom pôvodnom, neprerobenom Posolstve? Len zopár viet, bez ďalšieho komentára, ostatné nech si doplní každý sám:

 

„Pro každého pozemského člověka přijde proto nyní i hodina jeho nouze, kdy bude Slova velmi potřebovat!

JÁ A SLOVO JSME JEDNO! Kdo zná tedy mé Slovo, ten zná i mne. Osobní setkání není při tom nutné, neboť takový člověk obdržel tím DUCHOVNÍ SPOJENÍ SE MNOU; je jedno, zda si je toho vědom nebo ne. Člověk, který PŘIJAL MÉ SLOVO, přijal i MNE a JE SE MNOU SPOJEN.

Kdo je však takovýmto způsobem spojen, NEMŮŽE býti ODVLEČEN temnotami. Temnoty nemohou ho s sebou strhnouti do říší rozkladu, kam jsou samy nyní vytlačovány tlakem Světla!

A tato HODINA NOUZE stane se ROZHODUJÍCÍM okamžikem pro každého lidského ducha!

NeŽIJE-li PEVNĚ VE SLOVĚ, nemůže se zachytit nitky, která by ho udržela. Jeho duch bude dále bloudit, jestliže se dokonce nepřipojí k temnotám, aby s nimi klesl do hrůzy. I ti duchové, kteří jinak vždy rádi pomáhají, musí v těchto případech státi nečinně stranou. Nezakotvil-li duch ve Světle, strhnou ho klesající temnoty s sebou. Zůstal volný, a proto ho Světlo neudrží! Protože nadále NESMÍ žádný duch NEROZHODNĚ bloudit VE VLAŽNOSTI, zbývá mu jen: Buď vzhůru ke Světlu, nebo dolů do temnot! DOBA VÁHAJÍCÍHO ČEKÁNÍ nebo UVAŽOVÁNÍ již nyní PŘEŠLA.“

 

„Já však k vám dnes volám: NIKDO pak nebude moci KE MNĚ, JEDINĚ skrze SLOVO! JEN SVATÉ SLOVO otevírá lidem bránu ke mně. Na zemi i v duchu. Kdo chce ke mně přijít, ten musí již NÉST SLOVO POSELSTVÍ V SOBĚ pevně a věrně! To si dnes vezměte s sebou!“

„DĚKUJTE proto Tvůrci, svému BOHU, že vám ve své milosti ještě jednou podal svou ruku, abyste nemuseli zajít ve věčném zatracení! RADUJTE SE v jeho síle, kterou vám opět poskytl a ŽIJTE vděčně jen ke cti PODLE jeho SLOVA! Neboť VE SLOVĚ dávám vám CESTU, POKRM a SÍLU, a tím MÁTE VŠE, čeho POTŘEBUJETE pro své BYTÍ a pro svůj VZESTUP! To Slovo však, to jsem já sám a vy PŘIJÍMÁTE ČÁST MNE DO SVÉHO DUCHA!

Amen.“