Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

VZDUCH

Jedným z obalov Zeme je vzduchová vrstva. Vzduch obsahuje prvky ako napr. kyslík, ktoré sú nevyhnutné k prežitiu mnohých živočíchov.

Keby zostal človek bez prívodu vzduchu, jednoducho by zahynul. Nato, aby mohol vôbec existovať a splniť na Zemi svoje úlohy, potrebuje denne vdýchnuť do pľúc patričnú dávku vzduchu mnohotisíckrát.

Bez jedla vydržíme aj týždne, bez vody aj dni, bez vzduchu – niekoľko minút. Na prežitie ľudského tela je teda potrebný neustály, pravidelný prísun niečoho, čo je mu k dispozícii v jeho okolí. Záleží len na človeku samotnom, ako si chráni a udržuje to, čo k životu na Zemi nevyhnutne potrebuje.

A ako je to vo vesmíre, vo stvorení?

Už aj kresťania poznajú pojem „Svätodušný sviatok“. Nie je vecou tejto úvahy rozvádzať dopodrobna tento pojem, ale už len ten názov dáva logicky čiastočnú odpoveď, že Svätodušný sviatok má niečo spoločné s Duchom Svätým.

Každý rok, v období Svätodušného sviatku, teda ku koncu mája, sa do stvorenia vylieva sila z Ducha Svätého. Nebyť toho, že sa tento dej opakuje každý rok, čím sa obnovuje a oživuje celé stvorenie, všetky bytosti, čiže aj človek, by bez tejto sily od Stvoriteľa prestali po určitej krátkej dobe existovať.

Ako je to vo veľkom, tak je to aj v malom.

Vo stvorení je potrebné na prežitie opakované vyliatie sily prostredníctvom Ducha Svätého a na Zemi je potrebné na prežitie opakované vdychovanie vzduchu, ktorý takisto vznikol len z milosti Najvyššieho. 

Slovo „vzduch“ v slovenčine (i češtine) má však jednu zvláštnosť, čo nemajú mnohé iné zahraničné jazyky – skladá sa z dvoch častí: „VZ“ a „DUCH“.

VZ  DUCH

Pojem „duch“ je všeobecne známy. Môže to byť ľudský duch, ale aj DUCH s veľkým „D“, čiže Duch Svätý – tretia osoba trojjediného Boha.

V Biblii, v Matúšovom evanjeliu, 12.kap./verš 31 sa hovorí: „každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa voči Duchu nebude odpustené ľuďom“.

Čo to znamená?

Stvoriteľ nemusí byť pri každom človeku osobne, ON stojí mimo svojho stvorenia. Úplne postačí, že všade pôsobia Jeho dokonalé Božie zákony, ktorých spravodlivé účinky prinesú každému v konečnom dôsledku len to, čo si zaslúži.

Vo stvorení má svoje pôsobenie Duch Svätý a jeho neutrálna sila, ktorú na základe slobodnej vôle môže človek použiť na dobré ale aj na zlé účely.

Takže kto žije v súlade so zákonmi Stvoriteľa, ten kráča do Jeho Kráľovstva, ale ten, kto žije v rozpore s večnými, Božími, dokonalými zákonmi, ten sa previňuje voči Duchu Svätému, čo má tiež svoj dôsledok.

Ak sa vrátime k slovu VZDUCH, tak môžeme povedať, že symbolicky je tu naznačené tiež pôsobenie VEČNÝCH ZÁKONOV od DUCHA SVÄTÉHO.

V 24.kapitole Matúšovho evanjelia Syn Boží hovorí o budúcnosti –  o príchode Syna Človeka v oblakoch, o tom, že Evanjelium Kráľovstva Božieho bude hlásané po celom svete, atď.

A je tam ešte aj poznámka: „Kto čítaš, rozumej!“.

Aby sme mohli naplniť svoju túžbu po blaženosti a večnosti v záhradách Najvyššieho, skúsme si usporiadať svoje životy podľa VEČNÝCH ZÁKONOV nášho STVORITEĽA.