Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Každý začatý kruh
vo stvorení
sa musí raz uzavrieť...

V nasledujúcej úvahe sú použité ako stavebný materiál len známe historické fakty a deje, ktoré logickým spôsobom niekam vyústiť museli, alebo niektoré ešte len vyústiť budú musieť.

Všetko podľa známeho výroku Syna Božieho:

„Čo zaseješ, musíš zožať!“

 

Komunisti


 
( rýchlejší kruh diania) :

Cirkev


 
( pomalší kruh diania):

1/ VZNIK KOMUNIZMU

a/ Prenasledovanie prvých komunistov,
b/ Vzostup vplyvu komunistickej moci, rozširovanie jej moci, aj z plošného hľadiska, aj z hľadiska počtu obyvateľov,
c/ Lákanie komunistov: ľuďom sa dovtedy v poznaní života a jeho zákonov nedávalo nič živé;
d/ Mnohí usilovní pracujúci sklamaní a vykorisťovaní naozaj uverili pekným sľubom komunistov o svetlej budúcnosti, čo ich ešte viac oddialilo od poznania prírodných, dokonalých Božích zákonov v celej ich šírke.


1/ VZNIK PRVÝCH CIRKVÍ


a/ Prenasledovanie prvých kresťanov,
b/ Vzostup vplyvu cirkvi, rozširovanie jej moci a plošného pôsobenia na zemi.
c/ Lákanie cirkvi: tvrdenie, že Ježiš nás tým, že sme ho zavraždili, vykúpil z našich hriechov svojou smrťou na kríži; ľahké odpúšťanie hriechov prostredníctvom kupovania si odpustkov.
d/ Mnohí ľudia s dobrým chcením sa naozaj nechali nachytať a potom sa postupne začal pod vplyvom masovosti vzbudzovať pocit pýchy, že len toto ich náboženstvo je pravé.


Mnohí ľudia spočiatku naozaj verili komunistickým pohlavárom.

Mnohí ľudia spočiatku naozaj verili cirkevným hodnostárom.
Ľudia boli postupne vedení k nesamostatnosti tak, že strana vie najlepšie, čo robiť.
Nech robia len to, čo sa im povie na straníckej schôdzi a v straníckych médiách a potom bude kľud.

Ľudia boli postupne vedení k nesamostatnosti tak, že „Matka cirkev“ vie najlepšie, čo jej ovečky potrebujú.
Oni nech sa držia len toho, čo počujú v kostole (hoci dlhé roky boli pobožnosti vykonávané v latinčine), nech len dodržujú cirkevné prikázania (ktoré doplnili dokonalé Božie prikázania) a potom bude pokoj.


2/ VÝVOJ – Čím viac rástol vplyv komunistov, tým viac sa oni stávali bezohľadnejšími a konečne mohli čiastočne padnúť ich masky, pod ktorými mnohí skrývali svoju pravú tvár.

2/ VÝVOJ – Čím viac rástol vplyv cirkvi, tým viac sa stávali jej predstavitelia bezohľadnejšími a konečne mohli čiastočne padnúť ich masky, pod ktorými mnohí skrývali svoju pravú tvár.

a/ Niečo začalo vo vnútri komunizmu škrípať, bola ohrozená vedúca úloha strany, a tak prišlo násilné potlačovanie pravdy (Gulagy, Jáchymov, trestné tábory, väzenia) a popravy za iný svetonázor,
b/ niekedy stačilo len udanie a krivé svedectvo suseda a už mohol byť dotyčný súdený a neraz aj nespravodlivo odsúdený.
c/ vojenské invázie a obsadzovanie cudzích území (aj tzv.bratských socialistických krajín), násilné vnucovanie inému národu vlastný chybný svetonázor,

d/ zamlčovanie barbarských činov pred vlastným obyvateľstvom,
e/ nedoporučená a zakázaná literatúra, ktorá odhaľuje nekalé praktiky zlého systému,
f/ prenasledovanie nepohodlných ľudí, aj predstaviteľov cirkví, teda tých, ktorí odhaľujú druhú – falošnú tvár komunizmu


pozn.:
Je zaujímavé, že niektorí „duchovní pastieri“ sa mali aj za komunizmu u nás dobre – viď Pacem Interis - a dnes sú opäť niektorí z nich v čelných pozíciách ...
Za čo?...

 
(Vrana k vrane sadá...)

a/ Niečo začalo v skostnatenom aparáte cirkvi škrípať, bola ohrozená pozemská moc cirkvi, a tak prišlo násilné potlačovanie pravdy (procesy s kacírmi, mučenia a upaľovanie ľudí s iným svetonázorom, v dnešnej dobe hlavne ohováranie - čiže morálne vraždenie),
b/ v stredoveku stačilo udanie suseda a dotyčný bol už v pazúroch napr. inkvizície,
c/ križiacke vojny, vraždenie, obsadzovanie iných území, násilné obracanie domorodého obyvateľstva na kresťanskú vieru - všetko s menom Boha na perách!!!,
d/ zamlčovanie barbarských činov (napr. vraždenie domorodcov na iných svetadieloch) pred vlastným obyvateľstvom,
e/ nedoporučená a zakázaná literatúra, ktorá odhaľuje nekalé praktiky cirkvi
f/ prenasledovanie /aj slovné/ tých, ktorí odhaľujú falošnú úlohu cirkvi.

3/ ÚSTUPKY


a/ Ľudia sa prebúdzajú, vznikajú rôzne druhy socializmu, komunizmu, (kult osobnosti, kultúrna revolúcia v Číne, socializmus s ľudskou tvárou v ČSSR, ...),
b/ Socialistické krajiny, ktoré sa odhodlali budovať komunizmus, prijali kult neomylného Lenina a jeho komunistickej strany.
c/ Napriek jednotnému učeniu od Lenina, v dôsledku honby po moci vládne nejednotnosť aj v rámci socialistického tábora (viď okupácia Československa v r. 1968; vojnové potýčky na hraniciach medzi Sovietskym Zväzom a Čínou, apod.).
d/ Vzrastá odpor ľudí, prebúdzajú sa a začínajú sa odvracať od neživých ídeí, odporujúcich Božím zákonom.
e/ Tak bolo potrebné vplyvom väčšej informovanosti obyvateľstva urobiť aj taktické ústupky („perestrojka“), ale dobrovoľné to nebolo!
f/ Vo svojej túžbe zostať čo najdlhšie v „teplých kreslách“ sa do poslednej chvíle snažili komunistickí pohlavári držať pracujúci ľud v nevedomosti, aby sa čo najneskôr prebudil. 

3/ ÚSTUPKY


a/ Ľudia sa prebúdzajú, aj vďaka iným celospoločenským pomerom a väčšej vzájomnej informovanosti, v dôsledku sklamania vzniká množstvo rôznych svetových náboženstiev, smerov a siekt, každý chce byť pri moci.
b/ Všetky náboženstvá uznávajú Stvoriteľa, ale sú nejednotné. Katolícka cirkev vytvorila kult neomylného pápeža a kult Márie.
c/ Napriek jedinému Slovu Božiemu od Ježiša, v dôsledku honby po svetskej moci nejednotnosť aj v rámci kresťanských cirkví (viď boje medzi katolíkmi a protestantmi – dodnes)
d/ Vzrastá odpor ľudí, prebúdzajú sa a začínajú sa odvracať od cirkvi, ktorá nevedie úzkou cestou do Života...
e/ Tak bolo potrebné vplyvom väčšej informovanosti obyvateľstva urobiť aj taktické ústupky (odpustky sa už nepredávajú, neupaľuje sa za iný svetonázor, atď.), ale dobrovoľné to nebolo!
f/ Vo svojej túžbe podržať si čo najdlhšie svetskú moc vo svojich rukách sa do poslednej chvíle snažia cirkevní hodnostári držať „svoje ovečky“ v nevedomosti, aby sa čo najneskôr prebudili a spoznali „vlkov v ovčích rúchach“.


g/ Odrazu z ich úst zaznievali výzvy k tolerancii (hoci tá doteraz chýbala práve u čelných predstaviteľov komunizmu pri posudzovaní viny tzv. triednych nepriateľov) a snahy o dištancovanie sa od skutkov z minulosti!
h/ Poukazovanie na tých, ktorí vládli pred nimi
(napr.: na 50-te roky,…).


„My sme to neboli, to robili tí druhí pred nami !“


g/ Z ich úst znejú výzvy k tolerancii (hoci tá nie raz chýbala práve u predstaviteľov cirkvi pri posudzovaní viny tzv. kacírov ešte v nedávnej dobe, apod.) a snahy o dištancovanie sa od skutkov z minulosti!

h/ Poukazovanie na tých, ktorí boli pred nimi
(napr.: skutky inkvizície v stredoveku; obviňovaný Galileo bol uznaný Vatikánom až v roku 1992,…)

„Aby na nás nepadol ani tieň z temnej minulosti cirkvi, radšej nech sa aj naďalej popiera reinkarnácia, a potom môžeme kľudne povedať, že to sme neboli my!“

4/ Čo sa stalo

a/ s neživým komunistickým systémom, ktorého zákony odporovali živým Božím prazákonom stvorenia ?
b/ so systémom, ktorý bol vystavaný na nesprávnych základoch a udržiavaný dlhoročným zastieraním pravdy?
c/ so systémom, ktorý bol schopný držať sa dlhé roky „nad vodou“ len vďaka násiliu policajných a iných štátnych orgánov, a zavádzaním občanov pod rúškom diplomatického správania sa a pretvárky?
d/ so systémom, ktorého čelní predstavitelia „vodu kázali, a pili víno“?
e/ so systémom, ktorý neuznáva Boha?

4/ Čo sa stane

a/so skostnatelým cirkevným systémom, ktorého prikázania (ľudské) účelovo doplňujú a oslabujú dokonalé Božie prikázania?
b/ so systémom, ktorý bol vystavaný a udržiavaný dlhoročným zastieraním pravdy, farizejstvom mnohých kňazov?
c/ so systémom, ktorý bol schopný držať sa dlhé roky „nad vodou“ len vďaka násiliu (napr. inkvizícia, apod.) a zavádzaním slepo veriacich pod rúškom príjemného správania sa v kňazských rúchach s menom Božím na perách?
d/ so systémom, ktorého čelní predstavitelia „vodu kázali, a pili víno“?
e/ so systémom, ktorý sa sám povyšuje na úroveň Boha („ svätá Matka cirkev“, apod.)?

5/ Posledný bod:

ZÁKONITÝ A LOGICKÝ
PÁD A ZÁNIK - SAMOZRÚTENIE.
 
V ROKU 1989.

5/ Posledný bod:

ZÁKONITÝ A LOGICKÝ
PÁD A ZÁNIK - SAMOZRÚTENIE.
 
V dohľadnej dobe .

 
 
Všetko sa už udialo, iba tento posledný bod je ešte pred nami! V tom období prebehne vyvrcholenie prvej Veľkej očisty na Zemi!